Störf í boði

Á ráðningarvefnum getur þú sótt um auglýst störf eða lagt inn almenna starfsumsókn. 

Opna ráðningarvefinn

Starfsfólk Íslandsbanka


Það er viðhorf stjórnenda Íslandsbanka að fjárfesting í starfsfólki sé lykillinn að velgengni bankans og mikilvægt sé að byggja upp fjölbreyttan hóp starfsmanna sem býr yfir ólíkri reynslu, þekkingu og hæfileikum.

Íslandsbanki er krefjandi vinnustaður þar sem samvinna er lykillinn að árangri. Starfsfólk Íslandsbanka er hvatt til að sýna frumkvæði, axla ábyrgð, læra nýja hluti, koma með hugmyndir og sýna það besta sem í því býr. Fjárhagslegur styrkur bankans, ásamt þekkingu og hæfileikum starfsfólksins eru undirstaða fyrirtækisins og grunnurinn að framtíðaruppbyggingu þess.

Gerð ferilskrár


Engar heilagar reglur gilda um ferilskrá. Um hana gilda þó mismunandi venjur eftir því í hvaða landi verið er að sækja um starf. Ferilskráin getur verið eitt mikilvægasta skrefið í atvinnuleitinni, sérstaklega ef hún er það fyrsta sem atvinnuveitandinn sér frá þér. Þess vegna er mikilvægt að vanda til verka.

Tilgangur ferilskrár er að vinnuveitandi geti séð hvort umsækjandi uppfylli þær meginkröfur sem gerðar eru til starfsins. Ef til viðtals kemur mun gefast tækifæri til að fjalla nánar um það sem í henni stendur.

Ferilskrá er ætlað að kynna umsækjanda; að segja í grófum dráttum frá menntun, reynslu, áhugamálum og fleiru. Hún er eins konar ævi- og starfságrip í stuttu máli. Sérhver ferilskrá er persónubundin og hægt er að útfæra hana á margvíslegan hátt. Þó er gott að halda sig við hefðbundið form í uppröðun upplýsinga.

Einfalt og skýrt eru lykilorðin við gerð ferilskrár. Æskilegt er að hún sé ekki meira en ein til tvær síður. Lengd hennar miðast þó við hvort umsækjandi hefur nýlega lokið námi eða hefur verið lengi á vinnumarkaði.

Hér má finna leiðbeiningar um innihald ferilskrár og framsetningu upplýsinga.

Uppbygging

Upplýsingum í ferilskrá má skipta í fimm hluta. Fyrst koma persónuupplýsingar, því næst menntun og lýsing á starfsferli. Þar á eftir er æskilegt að nefna félagsstörf, áhugamál eða önnur persónutengd atriði, þannig að sá sem les ferilskrána fái skýrari mynd af umsækjanda. Að lokum þarf að tilgreina umsagnaraðila.

Mikilvægt er að leturgerðin sem notuð er sé skýr og kaflarnir vel afmarkaðir.

Persónuupplýsingar

Helstu persónuupplýsingar sem þurfa að koma fram eru:

  • Fullt nafn
  • Kennitala
  • Netfang
  • Heimilisfang
  • Símanúmer

Þessar upplýsingar eru yfirleitt settar upp í eins konar haus á bréfinu. Hér er einnig gott að skanna inn passamynd.

Undir þennan lið er einnig hægt að setja frekari upplýsingar, t.d. um fjölskylduhagi, reykingar eða annað sem umsækjandi telur að skipti máli. Ef umsækjandi er að sækja um tímabundið starf eða hlutastarf er gott að það komi fram undir þessum lið.

Menntun

Þegar umsækjandi tilgreinir menntun sína er rétt að byrja á því námi sem hann lauk síðast, þar sem það vegur væntanlega þyngst. Helstu upplýsingar sem þurfa að koma fram eru skóli, heiti náms, gráða, einkunnir og námstími. Einnig getur verið gott að tilgreina þau fög sem umsækjandi lagði áherslu á í námi. Ef umsækjandi hefur sótt námskeið sem hann telur að muni skipta máli í því starfi sem hann sækir um er upplagt að geta þeirra hér.

Starfsferill

Líkt og þegar getið er um menntun skal byrja á því starfi sem umsækjandi sinnti síðast. Helstu upplýsingar sem þurfa að koma fram eru vinnustaður, stöðuheiti og tímalengd í starfi. Gott er geta í örfáum orðum um ábyrgðarsvið og helstu verkefni í starfi.

Persónutengd atriði

Auk ofangreindra upplýsinga getur umsækjandi getið um annað sem skiptir máli, s.s. tölvukunnáttu, tungumálakunnáttu, áhugamál, félagsstörf eða markmið. Ef umsækjandi hefur ákveðnar skoðanir á því hvers konar verkefnum hann hefur áhuga á, eða telur sig vera sterkan á ákveðnum sviðum, er gott að geta þess í fáeinum orðum til að lesandi átti sig á því hvar innan fyrirtækisins kraftar viðkomandi myndu nýtast best.

Umsagnaraðilar

Vinnuveitendur óska eftir umsögn um umsækjanda frá aðilum sem geta nefnt bæði styrkleika hans og veikleika. Varast skal þó að gefa upp náin skyldmenni eða vini, þar sem þeir eru ekki í aðstöðu til að veita hlutlausa umsögn. Umsagnaraðilar ættu að vera a.m.k. tveir og skal gefa upp nafn þeirra, stöðu og símanúmer. Ef atvinnuleit á að fara leynt í byrjun þarf að koma fram ef umsagna skuli ekki leita án samráðs við umsækjanda.

Starfsviðtöl


Þegar kemur að því að meta umsækjendur í störf er algengt að valinn hluti umsækjenda sé boðaður í atvinnuviðtal.

Tilgangur atvinnuviðtals er fyrst og fremst þríþættur:

  • Auka við þær upplýsingar sem fyrir liggja um menntun og fyrri reynslu.
  • Leggja mat á hvers kyns eiginleika sem gert er ráð fyrir að tengist frammistöðu í starfi.
  • Kynna starfið og starfsheildina fyrir umsækjanda.

Mikilvægt er að líta á viðtalið sem tækifæri fyrir báða aðila til að miðla og safna upplýsingum. Umsækjandi ætti því að mæta í viðtalið með það að leiðarljósi að tilgangur viðtalsins sé sá að aðilar kynnist betur. Umsækjandi ætti því að vera tilbúinn að greina bæði frá styrkleikum sínum og veikleikum. Enginn er fullkominn og engum er greiði gerður með því að fá starf sem hann ræður ekki við.

Í viðtali byrjar vinnuveitandi yfirleitt á því að kynna helstu innviði fyrirtækisins og hvað það hefur upp á að bjóða. Einnig er farið nánar yfir þær upplýsingar sem fram komu í atvinnuumsókn umsækjanda. Vinnuveitandi spyr gjarnan spurninga sem hjálpa honum að meta umsækjanda í ljósi verkþátta þess starfs sem á að ráða í, en einnig út í þá eiginleika sem viðkomandi þarf að hafa.

Áður en mætt er í viðtalið

Umsækjandi skal að sjálfsögðu gæta þess að mæta á réttum tíma og vera snyrtilegur til fara. Æskilegt er að umsækjandi hafi kynnt sér fyrirtækið eins vel og kostur er, t.d. með því að skoða vef þess, ræða við starfsmenn ef hann þekkir einhverja og lesa umfjallanir um fyrirtækið í fjölmiðlum. Með þessu er umsækjandi betur í stakk búinn til að átta sig á því hverju fyrirtækið sækist eftir. Þar af leiðandi er hann líklegri til að geta skýrt frá því sem hann sjálfur hefur fram að færa og hvernig það gæti gagnast fyrirtækinu.

Mjög gott er að undirbúa nokkrar spurningar um hvaðeina sem umsækjanda langar að vita um fyrirtækið og starfið sem hann sækist eftir. Undirbúningur umsækjanda fyrir viðtal segir nokkuð til um það hversu vel hann býr sig fyrir þau verkefni sem hann tekst á við í starfi og einkalífi. Spurningar umsækjanda eru ekki síður mikilvægar en spurningar vinnuveitanda og geta átt þátt í að vekja frekari áhuga vinnuveitandans. Til að koma í veg fyrir að spurningar gleymist er ágætt að punkta þær niður á minnisblað.

Augljóst er að ekki fá allir starfið sem komast í atvinnuviðtal. Umsækjandi sem ekki fær starf ætti þó að vera ánægður með að hafa komist í viðtal, líta á það sem viðurkenningu og nýta sér reynsluna í því næsta.