Lagalegir fyrirvarar


Vefsíða Íslandsbanka og efni á samfélagsmiðlum

Íslandsbanki ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af upplýsingum er birtast á vefsíðu bankans né tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef bankans. Þá ber Íslandsbanki ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma.

Upplýsingar birtar á vef Íslandsbanka eru samkvæmt bestu vitund bankans á hverjum tíma og ábyrgist bankinn ekki að þær séu réttar eða viðskipti sem gerð eru á grundvelli þeirra. Þá kunna þær upplýsingar og skoðanir sem fram koma á vefnum að breytast án fyrirvara. Íslandsbanki ábyrgist jafnframt ekki efni sem stafar frá þriðja aðila og birt er á vefnum.

Þær upplýsingar sem birtar eru á vefsíðu Íslandsbanka fela á engan hátt í sér ráðleggingar til viðskiptavina um kaup eða sölu tiltekinna fjármálagerninga og bera notendur vefsíðunnar einir ábyrgð á þeim fjárfestingaákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga sem birtar eru á vefsíðunni.

Viðskipti með fjármálagerninga eru mjög áhættusöm í eðli sínu. Verðbreytingar í fortíð gefa ekki endilega vísbendingu um verðbreytingar í framtíð. Notendur á vefsíðu Íslandsbanka eru hvattir til að afla sér almennra upplýsinga um eðli verðbréfaviðskipta, fjárfestingamálefni, skattamál o.fl. sem tengist verðbréfaviðskiptum hjá ráðgjöfum bankans.

Íslandsbanki á höfundarrétt á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef bankans, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Íslandsbanka þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef bankans, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita þær eða dreifa þeim. Viðskiptavinum Íslandsbanka er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota.

Framangreindir fyrirvarar eiga jafnframt við um allt efni sem er sett af hálfu Íslandsbanka inn á samfélagsmiðla á borð við Facebook, Instragram, Snapchat, Twitter, Youtube og Vimeo.

Lagalegur fyrirvari varðandi gagna- og tölvupóstsendingar

Upplýsingar sem kom fram í tölvupósti og eftir atvikum viðhengi, sendum frá netföngum Íslandsbanka, gæti innihaldið trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Efni hans og innihald er á ábyrgð þess starfsmanns sem sendir hann ef það tengist ekki starfsemi Íslandsbanka. Ef sending þessi hefur borist röngum viðtakanda ber honum að gæta fyllsta trúnaðar, tilkynna sendanda um mistökin og eyða gögnunum eins og skylt er skv. 4. mgr. 88. gr. laga nr. 70/2022 um fjarskipti. Trúnaðar- og þagnarskylda gildir einnig um upplýsingar sem sendar eða afhentar eru röngum viðtakanda með öðrum leiðum, sbr. 2. mgr. 58. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Brot gegn framangreindum lögum geta varðað bótaábyrgð og refsingu.

Athugið að Íslandsbanki vísar einungis á hlekki á vefi með þessum vefslóðum: islandsbanki.is, isb.is, ergo.is, vib.is, islandssjodir.is.

Allar upplýsingar eru sendar með fyrirvara um innsláttar- og prentvillur.

Hljóðritun símtala

Í þeim tilgangi að tryggja öryggi viðskiptamanns og Íslandsbanka og rekjanleika viðskipta er viðskiptamanni kunnugt um að viðskiptasímtöl við bankann kunna að vera hljóðrituð án sérstakrar tilkynningar í hvert sinn og eru slíkar símaupptökur gerðar í samræmi við heimild í lögum um fjarskipti og með vísan í öryggi og rekjanleika viðskiptafyrirmæla. Bankinn ábyrgist ekki að öll símtöl séu hljóðrituð.

Viðskiptamanni er kunnugt um að upptökur kunni að vera lagðar fram í dómsmáli og/eða notaðar sem sönnunargagn í öðrum tilvikum ef upp kemur ágreiningur um hvað aðilum fór á milli, svo sem um forsendur og/eða framkvæmd viðskipta. Að öðru leyti skal bankinn fara með upptökur líkt og með aðrar upplýsingar er lúta þagnarskyldu, sbr. 58. til 60. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki.

Geymsla og vistun gagna

Öll gögn, hverju nafni sem nefnast, sem innihalda upplýsingar um viðskipti viðskiptamanna og framkvæmd þeirra eru almennt vistuð hjá bankanum í það minnsta fimm ár. Athugið að mismunandi reglur geta átt við um varðveislu gagna eftir tegund þeirra og að gögn kunna að vera afhendingarskyld og varðveitt í samræmi við lög nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn.

Netspjall, spjallmenni Íslandsbanka og skilaboð á samfélagsmiðlasíðum

Öll samskipti í gegnum netspjall og við spjallmenni Íslandsbanka þ.m.t. þær persónuupplýsingar sem þú veitir t.d. nafn, heimilisfang, netfang, símanúmer, fjárhagsupplýsingar og efni samskipta eru vistaðar hjá bankanum. Öll misnotkun notenda á netspjalli og spjallmenni varðar við lög.

Netspjall og spjallmenni Íslandsbanka eru ætluð fyrir fyrirspurnir og aðstoð við viðskiptavini. Starfsfólk Íslandsbanka getur ekki afhent fjárhagslegar upplýsingar, persónuupplýsingar eða lykilorð í gegnum netspjall eða spjallmenni nema gegn auðkenningu af hendi viðskiptavina. Óheimilt er að endurbirta þær upplýsingar sem fram koma í netspjalli og frá spjallmenni, dreifa þeim, fjölfalda eða afrita þær með nokkrum hætti. Þá er jafnframt óheimilt að birta ólögmætt eða ósæmilegt efni í netspjalli og spjallmenni Íslandsbanka. Notendum er bent á að fara aldrei frá opnu netspjalli.

Spjallmenni Íslandsbanka er knúið af gagnagreiningum og gervigreindartækni í þeim tilgangi að bæta og auka þjónustu við notendur. Þar sem slík tækni er í sífelldri þróun geta gæði svara verið misjöfn.  Þær upplýsingar sem notandi veitir þegar hann á í samskiptum við spjallmennið eru notaðar við þjálfun spjallmennisins til þess að bæta svörun hans.

Vinnsla þeirra persónuupplýsinga sem safnast í tengslum við notkun spjallmennis og netspjalls er nauðsynleg í eftirfarandi tilgangi:

  • Til þess að veita notendum þjónustu og svara fyrirspurnum.
  • Til þess að þróa og þjálfa spjallmennið svo að það geti veitt fleiri og áreiðanlegri svör.
  • Til þess að þróa og bæta þjónustu í gegnum netspjall.
  • Til þess að tryggja rekjanleika viðskiptafyrirmæla.
  • Til þess að tryggja öryggi viðskiptavina og bankans.

Íslandsbanki notar þjónustu vinnsluaðila m.a. við þróun og þjálfun spjallmennisins og hýsingu. Þess er gætt að miðla eingöngu upplýsingum sem nauðsynlegar eru í tengslum við þennan tilgang til vinnsluaðila.

Íslandsbanki ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem kann að hljótast af upplýsingum sem birtar eru, eða bent er á, í gegnum netspjall eða spjallmenni bankans, né tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á netspjalli eða spjallmenni bankans. Þá ber Íslandsbanki ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota netspjall eða spjallmenni, um skemmri eða lengri tíma. Svör spjallmennis eða starfsfólks í gegnum netspjall fela á engan hátt í sér ráðleggingar um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Spjallmennið tekur ekki sjálfvirkar einstaklingsmiðaðar ákvarðanir sem hafa réttaráhrif að því er notanda sjálfan varðar eða snertir hann á sambærilegan hátt.

Notendum netspjallsins og spjallmennisins er bent á að senda aldrei viðkvæmar upplýsingar í gegnum netspjallið, til dæmis lykilorð, kortanúmer, viðkvæmar persónuupplýsingar eða bankaupplýsingar. Kjósi notandi þrátt fyrir þetta að senda viðkvæmar upplýsingar í gegnum spjallið veitir hann skýrt samþykki sitt fyrir því að þær upplýsingar verði notaðar á framangreindan hátt.

Sama og að framan greinir gildir um hvers konar samskipti við bankann í gegnum samfélagsmiðlasíður hans s.s. Facebook og Instagram eins og við á. Notendum er bent á að kynna sér persónuverndarstefnur viðkomandi miðils. Nánar um meðferð persónuupplýsinga hjá Íslandsbanka, varðveislu þeirra og réttindi þín má nálgast hér.

Reiknivélar

Með reiknivélum Íslandsbanka er á einfaldan hátt hægt að fá áætlun miðað við þær forsendur sem hafa verið valdar og þau kjör sem eru í gildi á hverjum tíma. Niðurstaða allra útreikninga miðast við gefnar forsendur og er aðeins til viðmiðunar,getur ekki verið grundvöllur réttinda eða viðskiptakjara og er ekki skuldbindandi fyrir bankann. Reiknivélarnar gefa hugmynd um mögulegar breytingar á stærðum en öll not á upplýsingum úr þeim eru á ábyrgð þess sem nýtir sér þær. Vakin er athygli á því að ekki er hægt að spá fyrir um þróun verðbólgu eða vaxtakjara (þegar vextir eru breytilegir) og getur raunveruleg niðurstaða því verið önnur en reiknivél gefur til kynna. Allir útreikningar á vef bankans eru birtir með fyrirvara um villur.

Uppfært 27. júní 2023