Aðvörun / Warning


Aðvörun vegna viðskipta að eigin frumkvæði viðskiptavinar

Óski viðskiptavinur eftir viðskiptum að eigin frumkvæði með einfaldan fjármálagerning þá er bankanum ekki skylt að meta hvort viðskiptin séu viðeigandi fyrir hann. Viðskiptavinur nýtur þá ekki þeirrar verndar sem í slíku mati felst, sbr. 16. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Bankinn gengur út frá því að viðskiptavinur hafi í slíkum tilvikum sjálfur kynnt sér upplýsingar um áhættu o.fl. og eftir atvikum frekari upplýsingar varðandi tiltekna fjármálagerninga á vef Íslandsbanka. Með einföldum fjármálagerningi er m.a. átt við hlutabréf sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, skuldabréf sem ekki hafa innbyggða afleiðu og hlutdeildarskírteini.

Warning when trading with Non-Complex Financial Instruments on client’s own initiative

If a customer on her/his own initiative wishes to trade in a non-complex financial instrument, the bank is not required to assess whether the financial instrument is suitable for him. The customer will therefore not benefit from the protection of the assessment pursuant to Article 16 of Act No. 108/2007 on Securities Transactions. In such instances the bank assumes that the customer has on his own accord become familiar with information on risk etc. and when applicable, further information regarding specific financial instruments on the Bank’s website. Non-complex financial instruments are i.e. shares admitted to trading on a regulated market, bonds that do not have embedded derivatives or units in an undertaking for collective investment.