Aðvörun / Warning


Aðvörun vegna viðskipta að eigin frumkvæði viðskiptavinar

Óski viðskiptavinur eftir viðskiptum að eigin frumkvæði með einfaldan fjármálagerning þá er bankanum ekki skylt að meta hvort viðskiptin séu tilhlýðileg fyrir hann. Viðskiptavinur nýtur þá ekki þeirrar verndar sem í slíku mati felst, sbr. 45. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga. Bankinn gengur út frá því að viðskiptavinur hafi í slíkum tilvikum sjálfur kynnt sér upplýsingar um áhættu o.fl. og eftir atvikum frekari upplýsingar varðandi tiltekna fjármálagerninga á vef Íslandsbanka. Með einföldum fjármálagerningi er m.a. átt við hlutabréf og óverðtryggð skuldabréf sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum viðskiptavettvangi og hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða.

Warning when trading with Non-Complex Financial Instruments on client’s own initiative

If a customer on her/his own initiative wishes to trade in a non-complex financial instrument, the bank is not required to assess whether the financial instrument is appropriate for him. The customer will therefore not benefit from the protection of the assessment pursuant to Article 45 of Act No. 115/2021 on Markets in Financial Instruments. In such instances the bank assumes that the customer has on his own accord become familiar with information on risk etc. and when applicable, further information regarding specific financial instruments on the Bank’s website. Non-complex financial instruments are i.e. shares and non-indexed bonds admitted to trading on a regulated market or units in an undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS).