Storebrand Funds

Storebrand Funds er leiðandi á Norðurlöndum í sjálfbærum fjárfestingum. Við bjóðum upp á þrjá hlutabréfasjóði frá Storebrand Funds, tvo vísitölutengda sjóði og einn sjóð með virkri stýringu.

Brautryðjandi í sjálfbærum fjárfestingum

 • Storebrand stýrir meira en 1.000 milljörðum norskra króna fyrir 1,1 milljón Norðmanna sem gerir Storebrand að næst stærsta eignastýringaraðila í Noregi á eftir norska olíusjóðnum.

 • Aðferðafræði Storebrand við fjárfestingu á sjóðum sínum í sjálfbærum fyrirtækjum er einstök.

 • Storebrand beitir áhrifum sínum með því að fá fyrirtæki til að leggja áherslu á sjálfbærni í sinni starfsemi.

 • Fyrirtæki sem brjóta skilyrði Storebrand staðalsins eru fjarlægð af lista yfir mögulegar fjárfestingar. Sjá nánar um Storebrand staðalinn hér.

 • Storebrand eykur við fjárfestingar í fyrirtækjum sem leggja sitt af mörkum með lausnum á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.

Storebrand og samfélagsleg ábyrgð


Hvernig leggur Storebrand áherslu á samfélagslega ábyrgð í sjóðastýringu sinni?

Hlutabréfasjóðir frá Storebrand Funds


Storebrand Global Indeks

Storebrand Global ESG Plus

Storebrand Global Solutions

Vísitölutengdur hlutabréfasjóður sem leitast eftir að fylgja hreyfingum MSCI World vísitölunnar með fjárfestingu í hlutabréfum á þróuðum mörkuðum.

Vísitölutengdur hlutabréfasjóður sem líkir eftir áhættu- og ávöxtunarprófíl MSCI World vísitölunnar með fjárfestingum í hlutabréfum á þróuðum mörkuðum. Samsetning á eignasafni sjóðsins byggir á MSCI Barra áhættulíkaninu til að lágmarka frávik frá viðmiðunarvísitölunni en þó með ákveðnum skilyrðum sem byggja á loftslagssjónarmiðum.

Jarðefnaeldsneytislaus hlutabréfasjóður sem hefur það markmið að ná umframávöxtun á MSCI All Country World vísitöluna til lengri tíma með því að fjárfesta í hlutabréfum um allan heim, þ.m.t. á nýmörkuðum.

Sjóðnum er stýrt eftir gildum Storebrand í sjálfbærum fjárfestingum. Fyrirtæki sem fylgja ekki þessum gildum eru útilokuð úr sjóðnum.

Sjóðurinn útilokar fyrirtæki innan jarðaefnaeldsneytisiðnaðarins og fjárfestir allt að 10% af eignum sjóðsins í fyrirtækjum sem vinna að lausn loftslagsvandans.  

Sjóðurinn fjárfestir í sjálfbærum fyrirtækjum sem Storebrand telur að muni stuðla að lausnum á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.

Fyrirtæki með háa sjálfbærni einkunn frá Storebrand fá aukið vægi í sjóðnum og sjóðurinn forðast fjárfestingu í fyrirtækjum með lága einkunn.

Sjóðurinn fjárfestir ekki í fyrirtækjum sem hafa meira en 5% af tekjum sínum frá jarðefnaeldsneyti, vopnasölu/stríðstækjum, tóbaki, veðmálum, klámi eða fyrirtækjum sem eiga miklar jarðefnaeldsneytisbirgðir.

Lykilupplýsingar fyrir almenna fjárfesta

Lykilupplýsingar fyrir almenna fjárfesta

Lykilupplýsingar fyrir almenna fjárfesta

Upplýsingablað

Upplýsingablað

Upplýsingablað

Útboðslýsing

Útboðslýsing

Útboðslýsing

Frekari upplýsingar um sjóðina


 • Lágmarksfjárhæð í einstökum kaupum er 100 USD
 • Viðskiptakostnaður í sjóðum Storebrand er 1,5%
 • Vörslugjöld af eign í Storebrand sjóðunum eru samkvæmt verðskrá. Sjá nánar í verðskrá verðbréfaþjónustu
 • Árleg umsjónarlaun eru skv. útboðslýsingu hvers sjóðs
 • Hlutdeildarskírteini eru keypt í nafni Íslandsbanka fyrir hönd viðskiptavina
 • Ekkert innlausnargjald er í sjóðunum
 • Sjóðirnir eru skráðir í Noregi
 • Eignastýring sjóðanna er í Noregi og eru sjóðirnir gerðir upp í USD
 • Arður er endurfjárfestur í sjóðunum
 • Ekki er mögulegt að eiga viðskipti með sjóði erlendra samstarfsaðila okkar í netbanka Íslandsbanka og þar af leiðandi ekki hægt að vera í reglubundinni áskrift að þeim.

Skattaleg atriði

 • Enginn skattur greiðist af sjóðunum í Noregi
 • Eignir í Storebrand sjóðum eru framtalsskyldar á Íslandi
 • Fjármagnstekjuskattur er reiknaður af innleystum gengishagnaði

Viðtal við yfirmenn Storebrand um ábyrgar fjárfestingar

Viðskiptapantanir skulu berast verðbréfaráðgjöf bankans í gegnum netfangið verdbref@islandsbanki.is eða með því að hringja í síma 440-4000.

Líkt og með önnur verðbréf/sjóði þarf viðskiptavinur að eiga vörslureikning hjá bankanum ef ætlunin er að eiga viðskipti með sjóði erlendra samstarfsaðila.Gjaldeyrisreikning í sömu mynt og skráningarmynt sjóðsins sem kaupa skal þarf einnig að vera til staðar.

Ef vörslureikningur er ekki til staðar þá má stofna hann með einföldum hætti hér.
Ef gjaldeyrisreikningur er ekki til staðar má stofna hann hér.

Æskilegt er að í viðskiptafyrirmælum með erlenda sjóði komi fram hversu há kaupfjárhæðin skal vera í erlendri mynt.

Fyrirvarar


Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Ávöxtun í fortíð er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimildir og notkun afleiðna. Fjárfestingarsjóðir hafa víðtækari fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir og geta því verið áhættusamari fjárfesting. Upplýsingar um sjóðina eru fengnar frá Storebrand Asset Management AS, rekstrarfélagi sjóðanna.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Upplýsingarnar byggja á heimildum sem eru taldar áreiðanlegar en ekki er hægt að ábyrgjast nákvæmni né réttmæti þeirra. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun

Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt hvers sjóðs.