Viðskiptaskilmálar Íslandsbanka hf.

Efnisyfirlit

 1. SKILGREININGAR
 2. UMSÓKN OG KORTAÚTGÁFA
 3. SAMÞYKKI VIÐSKIPTASKILMÁLA
 4. ÚTTEKTARHEIMILD
 5. ÚTTEKTARTÍMABIL
 6. NOTKUN OG VARÐVEISLA KORTS
 7. GJALDTAKA
 8. FYRIRFRAMGREITT KORT
 9. VELTUKORT
 10. GREIÐSLUR
 11. ÁBYRGÐ Á FÆRSLUM
 12. TRYGGINGAR
 13. UPPSÖGN / INNKÖLLUN
 14. GLATAÐ KORT
 15. ÁREIÐANLEIKAKÖNNUN
 16. PERSÓNUVERND
 17. HLUNNINDI OG ÞJÓNUSTA
 18. ÝMSIR SKILMÁLAR
 19. LÖG OG ÁGREININGSMÁL
 20. GILDISTÍMI

1. SKILGREININGAR

1.1. Í skilmálum þessum merkir:
Reikningshafi: Sá sem gert hefur samning um stofnun kortareiknings.
Kortareikningur: Reikningur sá sem á færast úttektir sem korthafi framkvæmir með framvísun korts eða númers þess eða með öðrum lögmætum hætti sem samrýmist skilmálum þessum.
Kort: Staðfesting á því að reikningshafi hafi gert fyrrnefndan samning. Kortið getur hvort heldur verið örgjörvi í plastkorti sem jafnframt er með segulrönd og áþrykktu/prentuðu kortanúmeri og mynd eða örgjörvi í símakorti („SIMkorti“) farsíma til þess að tryggja öryggi í viðskiptum og er einvörðungu tengt við einn kortareikning.
Korthafi:Reikningshafi eða sá sem hann heimilar að hafi aukakort. Ef gefið er út aukakort, nefnist sá sem það heimilar aðalkorthafi en sá sem heimildina fær aukakorthafi. Bæði kortin eru gefin út á kortareikning aðalkorthafa. Korthafi er einnig sá einstaklingur sem hefur fyrirtækjakort þó hann teljist ekki reikningshafi.
Útgefandi/Íslandsbanki hf.:
Íslandsbanki hf., kt. 491008-0160, Kirkjusandi 2, 155 Reykjavík, sími 440 4000, islandsbanki@islandsbanki.is, gefur kortið út samkvæmt leyfi frá alþjóðlegri kortasamsteypu. Afgreiðslan og þjónustuver bankans eru opin virka daga á auglýstum opnunartíma. Íslandsbanki hf. er fjármálafyrirtæki samkvæmt 4. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Íslandsbanki hefur starfsleyfi frá fjármálaeftirlitinu og lýtur jafnframt eftirliti þess.
Einstaklingskort: Kort gefin út til einstaklinga.
Fyrirtækjakort: Kort, þ.m.t. innkaupakort, sem gefin eru út til einstaklinga með atvinnustarfsemi á eigin kennitölu og lögaðila, s.s. félagasamtaka, fyrirtækja og stofnana. Lögaðilinn telst þá reikningshafi.
Færsluhirðir: Aðili sem tekur við kortafærslum og greiðir þær til þjónustuaðila. Færsluhirðir innheimtir síðan kortafærslurnar hjá útgefanda sem innheimtir þær hjá korthafa.

2. UMSÓKN OG KORTAÚTGÁFA


2.1. Umsækjandi korts hjá Íslandsbanka hf. skal fylla út umsókn hjá útgefanda eða senda hana til útgefanda.

2.2. Útgefandi áskilur sér rétt til að leita allra upplýsinga um getu umsækjanda og fjárhag, sem nauðsynlegar eru að mati hans til að afgreiða umsókn, þar á meðalyfirlit um fjárhagsstöðu korthafa í bönkum og sparisjóðum og upplýsingar frá Creditinfo Lánstrausti hf., s.s. skuldastöðuyfirlit, lánshæfismat, upplýsingar úr vanskilaskrá og öðrum gagnagrunnum sem félagið rekur, allt samkvæmt sérstakri heimild sem umsækjandi getur veitt skriflega eða með samþykkji á umsóknarsíðu á www.islandsbanki.is. Áskilinn er réttur til að synja umsóknum án skýringa.

2.3. Útgefandi áskilur sér ennfremur rétt til þess að afla þeirra upplýsinga er greinir í lið 2.2. meðan að reikningshafi er í viðskiptum hjá félaginu ef nauðsyn krefur, t.d. þegar greiðslufall verður af hálfu reikningshafa eða þegar reikningshafi hefur sótt um hækkun heimildar eða önnur þau atvik eru fyrir hendi er gefa tilefni til að kanna fjárhagsstöðu hans.

2.4. Kortið er gefið út til ákveðins tíma í senn og stofnast þá kortareikningur. Standi korthafi við skuldbindingar sínar er kort hans endurnýjað, án umsóknar, en gegn árgjaldi. Árgjald er fært fyrirfram á kortareikning, skv. gjaldskrá, fyrir 12 mánuði í senn. Hægt er að semja um útgáfu fleiri en eins korts á kortareikning reikningshafa, enda liggi fyrir samþykki reikningshafa. Öll kort eru með mynd af korthafa, sem hann hefur lagt fram með umsókn eða er til í gagnagrunni sem útgefandi hefur aðgang að.

2.5. Íslandsbanki hf. sendir korthafa útgefið kort í pósti á skráð lögheimili samkvæmt þjóðskrá nema korthafi óski sérstaklega eftir að sækja kortið í útibú bankans.

2.6. Vilji korthafi afturkalla umsókn sína skal hann tilkynna það með sannanlegum hætti til útgefanda og skila kortinu sundurklipptu ásamt fylgikortum hafi hann þegar veitt því móttöku.

3. SAMÞYKKI VIÐSKIPTASKILMÁLA


3.1. Með fyrstu notkun kortsins samþykkir reikningshafi og/eða korthafi að hlíta gildandi viðskiptaskilmálum korta Íslandsbanka hf. Viðskiptaskilmálar Íslandsbanka hf., eins og þeir eru á hverjum tíma, eru aðgengilegir á vefsíðu Íslandsbanka, www.islandsbanki.is.

3.2. Með því að samþykkja viðskiptaskilmála vefumsóknar og/eða með undirritun umsóknar við móttöku kortsins, samþykkir reikningshafi og/eða korthafi að fylgja í hvívetna skilmálunum. Áður en reikningshafi og/eða korthafi samþykkir skilmálana ber honum að kynna sér þá vandlega.

3.3. Með notkun endurnýjaðs korts samþykkir reikningshafi og/eða korthafi viðskiptaskilmála sem eru í gildi á viðkomandi tíma. Reikningshafa og/eða korthafa ber að kynna sér skilmálana.

3.4. Meðan á samningssambandi stendur getur reikningshafi og/eða korthafi, hvenær sem er, óskað eftir að fá viðskiptaskilmála Íslandsbanka hf. á pappír eða öðrum varanlegum miðli endurgjaldslaust.

4. ÚTTEKTARHEIMILD


4.1. Greiðslur með korti eru ávallt takmarkaðar við hámarksfjárhæð óháð úttektartímabili, en geta verið misjafnar eftir sölu- og þjónustuaðilum. Þeim aðilum er heimilt að sækja um hækkun heimildar vegna tiltekinna viðskipta. Innistæða á fyrirframgreiddu korti er úttektarheimild á hverjum tíma.

4.2.Útgefanda er heimilt að synja um heimild fyrir úttekt á korti og honum er aldrei skylt að verða við beiðni um hækkun úttektarheimildar og áskilur sér rétt til synjunar, svo sem ef kort er notað í heimildarleysi, gildistími þess útrunninn eða rangt PIN-númer er notað, úttektarheimild hefur áður verið fullnýtt eða skuld við útgefanda gjaldfallin. Sé fyrir hendi rökstuddur grunur um óheimila eða sviksamlega notkun kortsins er heimilt að synja um úttektarheimild. Í því tilviki er korthafa gert viðvart í framhaldinu án tafar. Reynist grunur ekki á rökum reistur er opnað fyrir heimild þegar í stað.

4.3. Reikningshafi ábyrgist að ekki verði tekið út á einstök kort útgefnum af Íslandsbanka hf. umfram útgefnar heimildir og að heildarúttektir á kortareikning hans verði ekki umfram það sem samið hefur verið um. Hámarksfjárhæð heimilaðrar peningaúttektar kemur fram á heimasíðu útgefanda og ákvarðast m.a. af tegund korts og úttektarheimildum korthafa.

4.4. Korthafi getur gert greiðsluþjónustusamninga um sjálfvirkar greiðslur sem færast á kortareikning hans, svo sem boð-, rað- og léttgreiðslur og afborgunarlán. Útgefandi getur ákveðið að greiðslubyrði af slíkum samningum dragist frá úttektarheimild eða synjað um að frekari samningar verði gerðir. Útgefandi getur ávallt krafist greiðslumats á korthafa áður en samningar um sjálfvirkar greiðslur eru samþykktir.

5. ÚTTEKTARTÍMABIL


5.1. Almennt úttektartímabil, sem reikningsyfirlit korthafa miðast við er mánuður og er byrjun og lok þess auglýst á vefsíðu útgefanda www.islandsbanki.is.

5.2. Færsluhirðar geta með samningum við einstaka seljendur eða samtök seljenda vöru og þjónustu heimilað frávik frá ofangreindum úttektartímabilum, án sérstakra tilkynninga.

6. NOTKUN OG VARÐVEISLA KORTS


6.1. Korthafi skal rita nafn sitt á kortið við móttöku og hefur einn heimild til notkunar þess. Korthafi ber ábyrgð á varðveislu kortsins þannig að óviðkomandi aðili komist ekki yfir það.

6.2. Kortið gerir korthafa kleift að greiða fyrir vöru og þjónustu hjá seljendum um allan heim sem gert hafa samning við viðkomandi kortasamsteypu.

6.3. Reikningshafi skuldbindur sig til að greiða að fullu allar úttektir af kortareikningi sínum með kortum sem löglega hafa verið gefin út á reikninginn. Skuldbindingin tekur til allra úttekta samkvæmt úttektarseðlum sem korthafi hefur undirritað eða staðfest með innslætti á PIN-númeri, sem og úttekta sem hann hefur heimilað við símapöntun, með úttekt í hraðbanka, með rafrænum samskiptum, þar með talið internetviðskipti, eða á annan hátt samþykkt til færslu á kortareikninginn.

6.4. Aukakorthafi á einstaklingskorti ber ábyrgð á greiðslu úttekta sinna á kortareikningnum óskipt með reikningshafa, aðalkorthafi ber bæði ábyrgð á úttektum með aðal- og aukakortum.
Þegar um er að ræða fyrirtækjakort, sbr. grein 1.1., ber sérhver korthafi persónulega ábyrgð á öllum úttektum á kort, sem gefið er út á hans nafn, óskipt með reikningshafanum í eftirfarandi tilvikum:

a) Geti útgefandi sannað að korthafi hafi á þeim tíma er úttektin var gerð, vitað eða mátt vita að reikningshafi gæti ekki staðið við fjárskuldbindingar sem fólust í úttekt.
b) Þegar korthafi er eigandi, forsvarsmaður eða stjórnarmaður fyrirtækis/stofnunar/félags).
c) Þegar kort er notað til úttekta á reiðufé eða kaupa á ferðatékkum.
d) Þegar kort er notað í persónulega þágu korthafans, þ.e.a.s. þegar vara, eða þjónusta, sem greitt er fyrir með kortinu er ekki í þágu hagsmuna reikningshafans.

6.5. Úttektir korthafa í erlendri mynt eru umreiknaðar í íslenskar krónur á því gengi sem er í gildi á þeim degi er færsla kemur sem úttekt inn í kortakerfi útgefanda. Upplýsingar um gengi vegna kortnotkunar er að finna á vefsíðu Íslandsbanka hf.: www.islandsbanki.is. Gengi er skráð alla virka bankadaga. Gengi er ekki skráð á innlendum frídögum eða á frídögum alþjóðlegra kortasamsteypa. Verði gengi skráð á öðrum dögum tekur sú breyting gildi þegar í stað en ekki samkvæmt kafla 18.3. Notkun korts í gjaldeyrisviðskiptum er háð upplýsingaskyldu samkvæmt lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál og reglum settum með heimild í þeim lögum.

6.6. Skiladagur færslu frá söluaðila til færsluhirðis ræður því, til hvaða kortatímabils úttekt heyrir.

6.7. Unnt er að taka út reiðufé með kortinu í þeim bönkum, sparisjóðum og hraðbönkum sem bjóða korthöfum Íslandsbanka hf. slíka þjónustu innan þeirra takmarkana sem útgefandi setur hverju sinni.

6.8. Þegar reiðufé er tekið út í hraðbönkum og þegar úttektir eru gerðar með notkun örgjörvalesara á sölustað, skal korthafi í stað undirskriftar nota sérstakt einstaklingsbundið auðkennisnúmer, svokallað PIN-númer, sem korthafi fær afhent með kortinu. Með innslætti á PIN-númeri samþykkir korthafi þau viðskipti sem tilgreind eru á sölunótunni. Í netviðskiptum og við símgreiðslur skal korthafi gefa upp nafn, kortanúmer, gildistíma og öryggisnúmer og jafngildir slík upplýsingagjöf samþykki korthafa fyrir viðskiptunum.

6.9. PIN-númerið er leyninúmer sem korthafi má ekki láta aðra hafa með neinum hætti né heldur geyma með korti sínu. Korthafi skal ekki geyma PIN-númer í veski sínu eða farsíma eða öðrum rafrænum búnaði eða með öðrum þeim hætti sem er aðgengilegur öðrum. Varðveiti korthafi PIN-númer ekki í samræmi við þessi fyrirmæli telst það stórfellt gáleysi. Korthafa ber ávallt að ganga úr skugga um að enginn sjái þegar hann slær inn PIN-númer sitt.

6.10. Reglubundin útgjöld reikningshafa og/eða korthafa, hjá innlendum seljendum má færa á útgefin kort að fyrirframgreiddum kortum undanskildum. Beiðnum reikningshafa/korthafa um skuldfærslur skal beint til söluaðila og skal beiðni einstakra korthafa vera nægileg. Verði vanskil á kortareikningi reikningshafa er útgefanda heimilt að stöðva allar greiðslur samkvæmt slíkum samningi án fyrirvara.

7. GJALDTAKA


7.1. Við útgáfu kortsins í fyrsta sinn greiðir korthafi árgjald. Korthafi heimilar útgefanda að skuldfæra kortareikning sinn fyrir árgjaldi eins og það er ákveðið hverju sinni, árlega eftir að kort er gefið út í fyrsta sinn. Fyrir aðra þjónustu greiðir reikningshafi og/eða korthafi eftir notkun samkvæmt gjaldskrá útgefanda.

7.2. Við úttektir í bönkum og hraðbönkum innanlands og utan leggst við kostnaður og úttektargjald samkvæmt gjaldskrá.

7.3 Þegar korthafi fær nýtt kort þegar hið eldra hefur glatast greiðist endurútgáfugjald. Ef gefa þarf út nýtt kort vegna galla innheimtist ekki endurútgáfugjald. Afgreiðslugjald má innheimta fyrir útvegun neyðarfjár eða neyðarkorts.

7.4 Ef uppsögn kortaviðskipta er tilkynnt skemur en 30 dögum áður en árgjald kortsins fellur í gjalddaga skal korthafi greiða gjald vegna útgáfu nýs korts. Þegar gjöld samkvæmt samningi þessum eru greidd fyrir fram skulu þau endurgreidd notanda hlutfallslega, með tilliti til gildistíma uppsagnar.

7.5 Komi til vanskila skv. 13. kafla skilmála þessara eða vegna eftirstöðva sjálfvirkra greiðslna eða afborgunarlána sem Íslandsbanki hf. innheimtir, greiðir korthafi innheimtukostnað samkvæmt verð- og gjaldskrá útgefanda eða innheimtuaðila.

7.6. Öll gjöld vegna korta reiknast samkvæmt auglýstri verðskrá útgefanda sem nálgast má á heimasíðu hans: www.islandsbanki.is. Öll gjöld vegna þjónustu á vegum Íslandsbanka hf. fer samkvæmt auglýstri verðskrá Íslandsbanka hf. á hverjum tíma sem birt er á heimasíðunni www.islandsbanki.is. Korthafi samþykkir að honum verði tilkynnt um breytingar á verðskrám á heimasíðu útgefenda. Telst sú birting fullnægja kröfum 6. gr. laga nr. 121/1994, um neytendalán.

8. FYRIRFRAMGREITT KORT


8.1. Fyrirframgreidd kort fela ekki í sér lánsviðskipti. Þess í stað greiðir korthafi inn á kortareikning áður en kortið er notað og inneignin gengur upp í úttektir korthafa. Þar sem í skilmálum þessum og gjaldskrá er vísað til fyrirframgreiddra korta er átt við þess konar kort. Skuldastaða getur allt að einu myndast á kortareikningi vegna álagningar árgjalds eða annarra þóknunargjalda og ef bilun verður í afgreiðslutækjum, símalínum, tölvum eða samskiptabúnaði, innanlands sem erlendis. Sama gildir ef sölu- eða þjónustuaðili nýtir ekki samskiptabúnað tímabundið. Slíkar skuldbindingar eru jafnréttháar skuldum á venjulegum kortum og gjaldfalla hinn 2. dag næsta mánaðar eftir að úttektartímabili lýkur og er sá dagur jafnframt eindagi.

8.2. Ekki er heimilt að láta færa á fyrirframgreitt kort afborgunarsamninga, svo sem boðgreiðslur, léttgreiðslur eða aðrar reglubundnar greiðslur. Ekki er hægt að greiðsludreifa skuld er stofnast getur á fyrirframgreitt kort. Að sama skapi er ekki heimilt að skuldfæra afborganir af raðgreiðslum eða staðgreiðslulánum af fyrirframgreiddu korti.

8.3 Ef korthafi fyrirframgreidds korts útgefnu af Íslandsbanka hf. er í vanskilum vegna úttekta með öðru kreditkorti eða veltukorti útgefnu af Íslandsbanka hf. áskilur bankinn sér rétt til að ráðstafa innstæðu korthafans á reikningi fyrirframgreidda kortsins til greiðslu á skuldinni þegar 3 dagar eru liðnir frá eindaga.

8.4. Þegar fyrirframgreiddu korti er lokað fær korthafi ónýtta inneign greidda næsta virka dag eftir að kort hefur verið afhent útgefanda. Í þeim tilvikum að korthafi hefur gert úttektarfærslur erlendis á undangengnu 30 daga tímabili, eða reynt úttektir umfram innborganir sínar, áskilur útgefandi sér rétt til að halda inneign sem tryggingu í 30 daga fyrir greiðslu færslna sem mögulega hafa verið gerðar með kortinu, en seljendur hafa ekki enn sent inn úr afgreiðslutækjum sínum. Í þeim tilvikum skal útgefandi greiða korthafa vexti frá lokunardegi korts til greiðsludags sem jafnir eru hæstu innlánsvöxtum auglýstum af Seðlabanka Íslands á hverjum tíma.

9. VELTUKORT


9.1 Korthafi veltukorts skal ávallt greiða umsaminn hluta heildarskuldar sinnar hverju sinni ásamt vöxtum og þjónustugjöldum. Upplýsingar um lágmark mánaðarlegrar greiðslu ásamt vöxtum og þjónustugjöldum er auglýst á vefsíðu útgefanda, www.islandsbanki.is. Ef skuld á kortareikningi er lægri en auglýst lágmark mánaðarlegrar greiðslu skal greiða hana að fullu. Ennfremur er það skilyrði að staða kortareiknings sé undir heimildarmörkum eftir greiðslu á eindaga. Vextir af skuld á kortareikningi eru breytilegir og háðir ákvörðun útgefanda. Vextir reiknast ekki af úttektum sem greiddar eru að fullu á næsta eindaga eftir að þær áttu sér stað.

10. GREIÐSLUR


10.1. Korthafa ber að greiða útgefanda úttektir tímabils samkvæmt mánaðarlegu yfirliti. Eindagi úttekta á kortareikningi sem eiga sér stað á úttektartímabili er auglýstur á vefsíðu útgefanda, www.islandsbanki.is. Lendi eindagi á almennum lokunardegi banka og sparisjóða færist hann til næsta opnunardags útgefanda.

10.2. Útgefandi sendir reikningshafa mánaðarlega eða birtir rafrænt í netbanka hans yfirlit um færslur á kortareikninginn á næstliðnu tímabili og upplýsingar um stöðu reikningsins við lok úttektartímabilsins auk áfallins kostnaðar og áfallinna vaxta á eindaga, auk greiðslutilmæla með greiðsluseðli eða rafrænum hætti.

Í greiðslutilmælunum sem handhöfum veltukorta eru send kemur fram hver sé sú lágmarksfjárhæð sem skylt er að inna af hendi á eindaga. Nýti handhafi veltukorts heimild sína til að greiða aðeins hluta útistandandi skuldar, eða lágmarksfjárhæðina, reiknast vextir á ógreiddar eftirstöðvar frá eindaga og koma til greiðslu á næsta eindaga og síðan áfram milli næstu gjalddaga, svo lengi sem reikningshafi nýtir heimild sína til að greiða aðeins hluta skuldar sinnar. Skuldavextir, sem birtir eru í verðskrá á heimasíðu útgefanda www.islandsbanki.is eru breytilegir og háðir ákvörðun hans.

10.3. Innborganir á kortareikninginn ráðstafast þannig að fyrst greiðist áfallinn kostnaður, þá áfallnir vextir og síðan skuld vegna úttekta.

10.4. Hafi korthafi veitt útgefanda heimild til skuldfærslu á tiltekinn bankareikning, ábyrgist korthafi að næg innistæða verði á þeim reikningi á hverjum tíma til skuldfærslu á gjaldföllnum úttektum. Skuldfærslan verður gerð á gjalddaga. Ef ekki er næg innistæða áskilur útgefandi sér rétt til að skuldfæra að því marki sem innistæða er fyrir á viðkomandi reikningi. Sé eigandi reikningsins annar en korthafi þarf skriflegt samþykki reikningseiganda að liggja fyrir til að skuldfærsla sé heimil. Þegar korthafi sem veitt hefur heimild til skuldfærslu fær nýtt kort gefið út í stað eldra korts gilda heimildir til skuldfærslu og boðgreiðslur ásamt viðeigandi kostnaði samkvæmt gjaldskrá um hið nýja kort nema að korthafi fari þess sérstaklega á leit við útgefanda að svo verði ekki.

10.5. Hafi greiðsla ekki borist á réttum eindaga, leggst vanskilagjald skv. gjaldskrá Íslandsbanka hf. á skuldina og vanskilavextir, eins og þeir eru auglýstir af Seðlabanka Íslands hverju sinni, frá eindaga til greiðsludags. Áskilinn er réttur til að stöðva allar greiðslur af kortareikningi, hvort heldur sem er vegna nýrra úttekta eða umsaminna greiðslna, verði greiðslufall á einhverjum hluta gjaldkræfrar skuldar á kortareikningi reikningshafa samkvæmt bókum útgefanda.

10.6. Útgefandi áskilur sér rétt til að fela innheimtufyrirtæki eða lögmanni innheimtu á vanskilum ásamt öllum áföllnum og áfallandi kostnaði, komi til vanskila á kortareikningi reikningshafa.

10.7. Hafi vanskil korthafa varað í a.m.k. 90 daga frá eindaga og vanskilin eru vegna skuldar sem er a.m.k. sú fjárhæð sem tilgreind er á heimasíðu Íslandsbanka hf.: www.islandsbanki.is að frátöldum áföllnum vöxtum og kostnaði, áskilur útgefandi sér rétt til að tilkynna nafn reikningshafa á vanskilaskrá Creditinfo Ísland (Lánstrausts).

11. ÁBYRGÐ Á FÆRSLUM


11.1. Ef korthafi eða reikningshafi hefur athugasemdir við færslu á kortareikning, skal hann gera skriflega og undirritaða athugasemd hjá útgefanda innan 10 daga frá eindaga greiðslu. Eftir 30 daga frá skiladegi færslu samkvæmt yfirliti er útgefanda ekki skylt að taka athugasemd til meðferðar.

11.2. Telji korthafi að kort hans hafi verið notað með sviksamlegum hætti ber honum að tilkynna það án tafar til útgefanda. Í öllum tilvikum þegar grunur um sviksamlega kortanotkun er að ræða ber útgefanda að loka korti og korthafa að afhenda kortið til útgefanda. Korthafi ber ekki tjón vegna úttekta sem hann á ekki sannarlega aðild að. Korthafa ber skylda til að aðstoða útgefanda við vinnslu málsins og lágmarka tjónið eins og kostur er.

11.3 Í þeim tilvikum er seljandi hefur ekki innt af hendi eða vill ekki inna af hendi þá vöru eða þjónustu er korthafi greiddi fyrir með kortinu, atburði hefur verið aflýst eða söluaðili hefur hætt rekstri, getur korthafi skilað skriflegri kvörtun til útgefanda allt að 30 dögum eftir að afhending átti sannanlega að eiga sér stað. Telji útgefandi að afhending hafi sannanlega ekki átt sér stað vegna ofangreindra ástæðna, endurgreiðir útgefandi korthafa andvirði hins selda. Útgefandi endurgreiðir þó aldrei úttektir hafi ytri aðstæður, sem falla undir venjulegar reglur kauparéttar um óviðráðanleg atvik (force major) og eru seljanda óviðkomandi, hamlað afhendingu.

11.4. Þrátt fyrir ákvæði liðar 11.1 og 11.2 hefur korthafi lengst 13 mánuði til að gera athugasemdir við færslur á kortareikning, enda geti korthafi sýnt fram á að útgefandi hafi ekki uppfyllt ákvæði skilmála þessara um birtingu reikningsyfirlits eða að ómögulegt hafi verið að hafa uppi athugasemdir innan áðurnefndra tímamarka.

11.5. Útgefandi tekur ekki ábyrgð á gallaðri vöru eða þjónustu sem greitt er fyrir með korti, né heldur á nokkrum öðrum vanefndum seljanda vöru eða þjónustu sem greitt er fyrir með korti. Kvörtunum út af slíku skal korthafi beina til viðkomandi seljanda.

11.6. Útgefandi ber ekki ábyrgð á tjóni korthafa vegna tæknilegrar bilunar í hraðbanka eða öðru sjálfsafgreiðslutæki, né heldur á tjóni korthafa sem hlýst af því að sjálfsafgreiðslutæki hefur ekki samband við heimildarkerfi útgefanda. Telji korthafi og/eða reikningshafi sig hafa orðið fyrir tjóni vegna þessa , hvílir sönnunarbyrðin á færsluhirði sem ber, fyrir hönd viðkomandi sölu- eða þjónustuaðila, að sýna fram á að viðskiptin hafi verið rétt skráð og réttilega færð inn á reikninga og að tæknibilun eða aðrir hnökrar hafi ekki valdið rangri skráningu sem leitt hafi til tjóns.Telji korthafi að hann hafi orðið fyrir slíku tjóni skal hann senda útgefanda skriflega kvörtun. Útgefandi framsendir kvörtun korthafa til færsluhirðis Ábyrgð færsluhirðis tekur ekki til tjóns sem kann að leiða af því að umbeðin fjárhæð, vara eða þjónusta, fæst ekki afhent, heldur takmarkast hún við beint fjárhagslegt tjón korthafa. Færsluhirðir ábyrgist ekki tjón þegar tæknibilun á að vera korthafa ljós, svo sem þegar skilaboð þess efnis koma fram á tölvuskjá.

11.7. Útgefandi ber ekki ábyrgð á því ef móttöku korts er synjað sem greiðslu hjá seljanda, né því tjóni sem leitt getur af því. Með sama hætti ber útgefandi ekki ábyrgð á því ef reiðufé fæst ekki tekið út á kortið hvort sem er í hraðbönkum eða annars staðar.

11.8. Útgefandi ábyrgist ekki skaðleysi korthafa af bilun á kortinu, þ.m.t. örgjörva sem veldur því að viðskipti geta ekki átt sér stað. Ef korthafi telur kort gallað skal því skilað til útgefanda. Reynist kortið gallað á korthafi rétt á nýju korti sér að kostnaðarlausu.

11.9. Hafi verið í gildi greiðsluþjónustusamningur milli korthafa og söluaðila um sjálfvirkar greiðslur, eða greiðsla fyrir þjónustu eða vöru frá bílaleigu, hóteli eða skemmtiferðaskipi hefur verið færð á kort eftir að þjónusta var afhent, hefur korthafi 8 vikur frá færsludegi til að gera skriflega og undirritaða athugasemd með ósk um endurgreiðslu. Hafi athugasemd verið gerð innan tímamarka og viðhlítandi gögn lögð fram af hálfu korthafa henni til stuðnings, skal hann innan 10 daga fá rökstudda synjun eða endurgreiðslu. Réttur til endurgreiðslu getur verið háður skilmálum þess alþjóðalega kortafyrirtækis sem útgefandi á í samstarfi við. Leiði reglur hins alþjóðlega kortafyrirtækis til þess að korthafi á ekki réttmætt tilkall til endurgreiðslu verður hún innheimt af kortareikningi korthafa. Vilji korthafi ekki una niðurstöðunni getur hann kært hana til úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki.

11.10. Endurgreiðsla skal framkvæmd eins fljótt og við verður komið eftir að ljóst er að korthafi á rétt á endurgreiðslu og færð inn á þann kortareikning sem út af var tekið.

12. TRYGGINGAR


12.1. Útgefandi getur á hverjum tíma óskað eftir að reikningshafi og/eða korthafi leggi fram þær tryggingar fyrir úttektum sem útgefandi metur fullnægjandi. Ef ekki er orðið við beiðninni getur útgefandi lækkað úttektarheimild eða sagt upp viðskiptum.

13. UPPSÖGN / INNKÖLLUN


13.1. Kortið er eign útgefanda og honum er heimilt að loka og innkalla öll kort korthafa án þess að tilgreina ástæðu.

13.2. Útgefanda er heimilt að loka fyrirvaralaust öllum kortum korthafa í eftirfarandi tilvikum:

a) Ef korthafi eða handhafi korts vanefnir skyldur sínar samkvæmt skilmálum þessum.
b) Ef fjárnám er gert hjá korthafa eða ábyrgðarmanni, fram komi ósk um gjaldþrotaskipti á búi þeirra eða leiti þeir nauðasamninga.
c) Ef vanskil verða af hálfu korthafa á greiðslum gjaldfallinna krafna vegna notkunar korts eða útgefandi þarf að afskrifa ógreiddar kröfur á korthafa vegna kortanotkunar.

13.3. Vegna áhættustýringar í kortaviðskiptum er heimilt að dreifa skrá um afturkölluð kortanúmer til sölu- og þjónustuaðila.

13.4. Innkalli útgefandi kortið, skal korthafi tafarlaust klippa kortið og senda til útgefanda. Afhendi korthafi ekki innkallað kort með áðurgreindum hætti getur útgefandi falið starfsmanni sínum eða umboðsmanni að sækja kortið. Seljandi hefur einnig fulla heimild til að klippa og/ eða taka í sína vörslu innkallað kort.

13.5. Aldrei má greiða með korti sem innkallað hefur verið af útgefanda. Misnotkun korts getur varðað við 249. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.

13.6. Vilji reikningshafi og/eða korthafi að segja upp viðskiptum sínum skal það gert skriflega með 30 daga fyrirvara og skal hann skila kortinu sundurklipptu ásamt fylgikortum. Reikningshafi getur hvenær sem er óskað eftir lokun útgefinna korta og ber ekki ábyrgð á úttektum á lokuð kort frá því að tilkynning þar að lútandi er komin til útgefanda og korti hefur verið skilað og staðfesting á lokun kortsins hefur borist frá útgefanda til reikningshafa. Korthafi ber ábyrgð á úttektum, noti hann kort sjálfur eftir að óskað var eftir lokun.

14. GLATAÐ KORT


14.1. Ef kort glatast eða korthafi verður var við óheimilaðar úttektir skal hann tafarlaust tilkynna það útgefanda, eða næsta umboðsaðila korta Íslandsbanka hf. hvar sem er í heiminum. Strax eftir að tilkynning hefur verið móttekin ber þeim sem móttók tilkynninguna að loka kortinu og koma í veg fyrir frekari notkun þess eða misnotkun. Sá sem móttekur tilkynningu korthafa, hvort heldur er útgefandi eða umboðsaðili korta Íslandsbanka hf., ber að geyma slíka tilkynningu í 18 mánuði.

14.2. Óski korthafi eftir nýju korti í stað glataðs ber honum að skila til útgefanda yfirlýsingu um glatað kort og undirrita umsókn um nýtt.

14.3. Hafi glatað kort verið notað af óviðkomandi aðila áður en hvarf þess er tilkynnt ber korthafi sjálfsábyrgð. Fjárhæð sjálfsábyrgðarinnar er að jafnvirði 150 evra í íslenskum krónum miðað við opinbert viðmiðunargengi (kaupgengi) eins og það er skráð hverju sinni. Við ákvörðun fjárhæðar sjálfsábyrgðar er horft til þess hvernig korthafi varðveitti kortið og PIN-númer og málsatvik þegar kortið týndist, glataðist eða var nýtt með óréttmætum hætti. Korthafi er ábyrgur fyrir öllum úttektum sem staðfestar eru með PIN-númeri, hafi hann ekki varðveitt PIN-númer í samræmi við grein 6.9. enda telst varðveisla með öðrum hætti stórfellt gáleysi. Korthafi er ábyrgur fyrir allri notkun korts og greiðslu úttekta sé um að ræða stórfellt gáleysi eða svik af hans hálfu í sambandi við kort sem tilkynnt eru glötuð.

14.4. Korthafi ber ekki ábyrgð á notkun korts eftir að hann hefur tilkynnt það glatað, nema hann hafi sýnt af sér sviksamlega háttsemi. Auk þess ber korthafi ekki ábyrgð á notkun korts eftir að hann hefur tilkynnt það glatað ef móttakandi tilkynningar hefur ekki lokað kortinu strax í kjölfar tilkynningar, sbr. grein 14.1., nema korthafi hafi sýnt af sér sviksamlega háttsemi.

14.5. Óheimilt er að nota kort eftir að það hefur verið tilkynnt glatað. Finnist kort, sem tilkynnt hefur verið glatað, skal senda það sundurklippt til útgefanda.

14.6. Óski korthafi eftir enduropnun korts, sem tilkynnt hefur verið glatað en korthafi hefur fundið aftur, hefur hann möguleika á að opna kortið aftur og þarf beiðni að berast fyrir næsta bankadag eftir að hann tilkynnti kortið glatað. Bankadagur er virkur dagur þegar bankar eru opnir á Íslandi. Korthafi ber ábyrgð á allri notkun kortsins meðan það var glatað. Beiðni um enduropnun korts skal berast útgefanda skriflega eða með tölvupósti.

15. ÁREIÐANLEIKAKÖNNUN


Viðskiptavinur staðfestir að uppruni þeirra fjármuna, sem notaðir verða við greiðslu kortareiknings hans, er lögmætur. Hann staðfestir einnig að fjármunirnir tilheyri honum persónulega og að hann teljist raunverulegur eigandi þeirra. Viðskiptavinur skuldbindur sig til að upplýsa Íslandsbanka hf. um allar breytingar þar á. Sama á við ef viðskipti fara fram í þágu þriðja aðila.

16. PERSÓNUVERND


16.1. Korthafi veitir með samþykki skilmála þessara útgefanda heimild til að skrá í tölvukerfi sín upplýsingar um korthafa, aukakorthafa og ábyrgðarmenn. Upplýsingar sem hér um ræðir eru m.a. kennitala, heimilisfang og aðrar þær upplýsingar sem aðilar hafa veitt útgefanda með útfyllingu eyðublaða og forma útgefanda.

16.2. Allar upplýsingar um kortareikninga og notkun korta eru vistaðar í tölvukerfi útgefanda. Ópersónugreindar upplýsingar um færslur á korti korthafa eru sendar alþjóðlegum kortasamsteypum, sbr. grein 1.1., þ.e. upplýsingar um kortnúmer, hvenær færsla er gerð, fjárhæð færslu og hver er starfsemi seljanda.

16.3 Korthafi veitir Íslandsbanka hf. heimild til þess að senda SMS, MMS, tölvupóst eða önnur rafræn skilaboð um tilboð, afslætti eða sérkjör frá bankanum eða samstarfsaðilum. Korthafi veitir Íslandsbanka hf. heimild til að senda korthafa skilaboð er varða notkun kortsins eða tilkynningar um breytingar á skilmálum kortsins. Korthafi getur valið að afskrá sig símleiðis af póstlista Íslandsbanka hf. um tilboð, afslætti og sérkjör.

16.4. Vinnsla og geymsla upplýsinga skal vera í samræmi við það sem nauðsynlegt er til starfrækslu greiðslumiðlunar. Útgefandi skal gæta þess að vinnsla og vistun persónuupplýsinga sé ætíð í samræmi við gildandi lög og reglur.

17. HLUNNINDI OG ÞJÓNUSTA


17.1. Korthafi getur óskað eftir neyðarkorti og neyðarfé og skal hafa samband við þjónustuver Íslandsbanka hf. sem afgreiðir slíkar beiðnir. Þjónustusími Íslandsbanka hf. er opinn virka daga á auglýstum opnunartíma og eru neyðarkort og neyðarfé veitt samkvæmt gjaldskrá sem birt er á heimasíðu Íslandsbanka hf., www.islandsbanki.is.

17.2. Korti geta fylgt ýmis hlunnindi, svo sem almenn ferða-, slysa- og sjúkratrygging samkvæmt tryggingaskilmálum hverrar tegundar korts, viðlagaþjónusta, heimild til afborgunarlána auk margvíslegra sértengdra fríðinda samkvæmt auglýstum skilmálum þar um á hverjum tíma.

17.3. Útgefandi hefur heimild til að breyta, auka eða fella niður hlunnindi og/eða fríðindi samkvæmt þessari grein, enda verði korthöfum kynntar slíkar breytingar á sama hátt og breytingar á skilmálum, sbr. 18.3. gr.

17.4. Upplýsingar um þau hlunnindi er tengjast mismunandi tegundum korta má finna á heimasíðu Íslandsbanka hf., www.islandsbanki.is.

Icelandair Saga Club

Með notkun á völdum kortum frá Íslandsbanka hf. er hægt að safna Vildarpunktum Icelandair. Korthafi slíks korts getur áunnið sér Vildarpunkta Icelandair vegna veltu á korti hjá söluaðilum korta Íslandsbanka hf., hafi kort hans tengingu við Icelandair Saga Club. Mismunandi er eftir kortategundum hvort ávinnst Vildarpunktar af innlendri og/eða erlendri veltu, sjá nánar á heimasíðu útgefenda. Korthafi getur áunnið sér aukinn fjölda Vildarpunkta í viðskiptum við þá sölu- og þjónustuaðila, sem Icelandair saga Club hefur gert sérstaka samninga við. Icelandair Saga Club heldur skrá um áunna punkta og veitir Vildarkorthöfum rétt til að nýta punktana sem greiðslumiðil við kaup á flugfarseðlum og annarri þjónustu, sem Icelandair býður þeim með sérstöku viðskiptakerfi. Íslandsbanki hf. ber enga ábyrgð á því gagnvart korthafa að skrá um áunna punkta og staða þeirra í Vildarkerfinu sé rétt. Vegna aðildar að vildarkerfi Icelandair greiðir handhafi Vildarkorts árlega sérstakt tengigjald til Icelandair saga Club samkvæmt gjaldskrá útgefanda, sem heimilt er að skuldfæra korthafa fyrir á 12 mánaða fresti. Korthafi samþykkir að Íslandsbanki hf. og Icelandair Saga Club sé heimilt að miðla upplýsingum um notkun vildarkorts í viðskiptum við þá aðila, þar sem viðskiptin veita handhafa Vildarpunkta, þannig að unnt sé að uppfæra skrár þar um. Komi til þess að Icelandair Saga Club hætti starfsemi ber útgefandi enga ábyrgð gagnvart korthafa.

Fríðindakerfi Íslandsbanka

Íslandsbanki hf. gefur út kreditkort tengt fríðindakerfi Íslandsbanka. Korthafi getur óskað eftir því að kort hans verði ekki tengt fríðindakerfinu.

Fríðindakerfi Íslandsbanka býður korthöfum af og til upp á tilboð þar sem tiltekin fyrirtæki og söluaðilar bjóða korthöfum afslátt ef verslað er á tilteknu tímabili, að því gefnu að korthafi greiði með greiðslukorti sem tengt er við fríðindakerfið. Tilboðin og þar með afslátturinn virkjast ekki ef korthafi greiðir með öðrum hætti, t.d. í reiðufé. Tilboðin munu birtast í smáforriti sem Íslandsbanki lætur korthafa í té (Íslandsbanka Appinu). Korthafi greiðir fullt verð fyrir vöru og/eða þjónustu til viðkomandi fyrirtækis samkvæmt hverju tilboði. Sá afsláttur sem fyrirtækið veitir verður greiddur til Íslandsbanka sem tekur við greiðslunni fyrir hönd korthafa og greiðir svo til korthafa í samræmi við skilmála fríðindakerfisins.

Tilboðum fríðindakerfisins kann að vera eingöngu beint til tiltekinna hópa af korthöfum, sem valdir eru á ópersónugreinanlegan hátt eftir tilteknum breytum, t.a.m. lýðfræðilegum, búsetu, neysluhegðun, kyni eða öðrum flokkum. Slík tilboð taka þá eingöngu til viðkomandi hópa en ekki annarra. Korthafi samþykkir að Íslandsbanka sé heimilt í því skyni að miðla upplýsingum um notkun fríðindakorts í viðskiptum við þá aðila sem veita handhafa afslátt, þannig að unnt sé að uppfæra skrár þar um.

Fríðindakerfið er í eigu Íslandsbanka og áskilur bankinn sér rétt til að hætta rekstri kerfisins hvenær sem er. Íslandsbanki mun tilkynna korthöfum um slíka ákvörðun með a.m.k. 2 mánaða fyrirvara. Ef rekstri kerfisins er hætt falla allar skuldbindingar Íslandsbanka vegna fríðindakerfisins niður að þeim ávinningi frátöldum sem korthafi hefur aflað sér fyrir lokunina.

18. ÝMSIR SKILMÁLAR


18.1. Reikningshafi og/eða korthafi skulu tafarlaust tilkynna útgefanda verði breyting á heimilisfangi og netfangi hans/þeirra til að tryggja að yfirlit og aðrar upplýsingar geti borist honum með eðlilegum hætti.

18.2. Sé reikningshafi lögaðili eða sjálfstætt starfandi rekstraraðili áskilur útgefandi sér rétt til að kalla eftir ársreikningum hvenær sem er á samningstímanum, sem og þegar mat er lagt á umsókn um kort eða hækkun á heimild.

18.3. Útgefandi hefur heimild til að breyta ákvæðum skilmála þessara einhliða. Ef breytingarnar eru ekki til hagsbóta fyrir korthafa skal honum tilkynnt um þær á tryggan hátt, s.s. með skilaboðum í netbanka eða með tölvupósti á tilkynnt netfang korthafa. Breytingar á skilmálunum skulu kynntar korthöfum eigi síðar en 2 mánuðum áður en breyttir skilmálar taka gildi. Korthafi skal hafa aðgang að gildandi skilmálum á pappír eða á rafrænu formi. Aðrar breytingar er útgefanda heimilt að birta með tilkynningu á heimasíðu sinni: www.islandsbanki.is. Í tilkynningu um breytta skilmála skal vakin athygli á því ef efnislegar breytingar verða á réttindum eða skyldum korthafa eða reikningshafa og á rétti þeirra til að hætta viðskiptum, þeim að kostnaðarlausu. Sé kort notað eftir að breyttir skilmálar hafa tekið gildi, teljast reikningshafi og korthafi samþykkir breytingunni.

18.4. Ef korthafi sættir sig ekki við breytingu á skilmálum getur hann sagt upp samningi sínum við útgefanda í samræmi við ákvæði 13. gr. skilmála þessara.

18.5. Útgefandi sendir korthafa tilkynningar vegna annarra atriða, s.s. vegna breyttra tryggingaskilmála samkvæmt 18.3.

19. LÖG OG ÁGREININGSMÁL


19.1. Um meðferð og túlkun skilmála þessara fer eftir íslenskum lögum. Sama gildir um öll mál er upp kunna að koma við notkun kortsins.

19.2. Mál sem rísa út af broti á viðskiptaskilmálum þessum, svo og innheimtumál vegna úttekta með korti er heimilt að reka fyrir úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki, sbr. 19. gr. a. Í lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, eða Héraðsdómi Reykjavíkur. Upplýsingar um úrskurðarnefndina er að finna á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is. Korthafi samþykkir auk þess að útgefandi megi, kjósi hann slíkt, reka innheimtumál í því landi, sem korthafi hefur búsetu hverju sinni.

20. GILDISTÍMI


20.1 Skilmálar þessir eru gefnir út á íslensku og gilda frá og með 08.06.2016 og til þess tíma er nýir skilmálar taka gildi samkvæmt 18.3. gr.

Reykjavík í maí 2017.

Íslandsbanki hf.
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?
Afhverju ekki?
Hætta við

Ábending þín er notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Íslandsbanka. Vantar þig aðstoð sem krefst þess að við svörum þér má hafa samband við Þjónustuver Íslandsbanka.

Netspjall