Skilmálar

Efnisyfirlit

 1. Samþykki skilmála
 2. Umsókn, útgáfa korts
 3. Notkun korts
 4. Hámarksúttekt og færslutímabil
 5. Hlunnindi
 6. Greiðsluskil
 7. Villur og ábyrgð
 8. Vanefndir, lokun korta og uppsögn
 9. Glötuð kort
 10. Persónuvernd
 11. Gjaldtaka
 12. Breyting á skilmálum
 13. Ýmis ákvæði
 14. Nokkur sérákvæði
 15. Lög og varnarþing
 16. Gildistími

1. Samþykki skilmála

Með undirritun umsóknar um greiðslukort, við móttöku kortsins eða notkun kortsins eftir móttöku, samþykkir umsækjandi að fylgja í hvívetna gildandi viðskiptaskilmálum Íslandsbanka, kt. 491008-0160 (hér eftir nefndur útgefandi) varðandi meðferð þess og notkun. Áður en væntanlegur korthafi samþykkir skilmálana ber honum að kynna sér þá vandlega.

Með notkun endurnýjaðs korts samþykkir korthafi þá kortaskilmála sem þá eru í gildi. Ber honum að kynna sér skilmálana vandlega.

2. Umsókn, útgáfa korts

Umsækjandi um greiðslukort, hér eftir nefnt “kort”, hjá Íslandsbanka, skal fylla út og senda umsókn þessa til útgefanda. Kortið er framleitt af greiðslukortafyrirtæki en útgefandi annast þjónustu því tengdu.

Útgefandi og viðkomandi greiðslukortafyrirtæki áskilja sér rétt til að leita allra upplýsinga, sem nauðsynlegar eru að þeirra mati til að afgreiða umsókn, þ.m.t. upplýsingar um fjárhagsmálefni umsækjanda, sem til eru hjá útgefanda og greiðslukortafyrirtæki, og er heimilt að hafna umsókn án þess að tilgreina ástæðu.

Áður en kort er gefið út, eða hvenær sem útgefandi fer fram á slíkt, skal umsækjandi leggja fram fullnægjandi tryggingu, að mati útgefanda, fyrir skilvísum greiðslum úttekta með korti. Getur slík trygging verið í formi sjálfskuldarábyrgðar þriðja aðila, afhendingu tryggingarvíxils eða annars samkvæmt samkomulagi umsækjanda og útgefanda.

Kort gilda til ákveðins tíma í senn og eru til notkunar innanlands og utan samkvæmt ákvæðum skilmála þessara og notkunarheimildum og reglum útgefanda og greiðslukortafyrirtækis eins og þær eru hverju sinni.

Öll kort eru með mynd af korthafa. Korthafi þarf að leggja fram mynd sem notuð verður á kortið, og samþykkir hann jafnframt að eintak af myndinni verði varðveitt í gagnagrunni Reiknistofu bankanna (RB). Ef mynd er þegar til staðar í gagnagrunni RB, veitir umsækjandi útgefanda heimild til að fá eintak af mynd til notkunar á kort.

3. Notkun korts

Korthafa ber að rita nafn sitt á kortið við móttöku þess og hefur hann einn heimild til að nota það.

Kortið veitir rétt til úttektar á vöru og þjónustu hjá þeim sölu- og þjónustuaðilum sem taka við kreditkortum. Við úttekt á vöru og þjónustu skal korthafi rita nafn sitt með eigin hendi á sölunótu eða skrá sjálfur sérstakt leynilegt og persónulegt innsláttarnúmer sitt, PIN-númer, fari sölu- eða þjónustuaðili fram á slíkt. Með áritun á sölunótu eða innslætti á PIN-númeri samþykkir korthafi þau viðskipti sem tilgreind eru á sölunótunni. Korthafi getur tekið út reiðufé með kortinu í þeim bönkum, sparisjóðum og hraðbönkum sem bjóða korthöfum slíka þjónustu.

Sé kortið notað í hraðbönkum eða öðrum sjálfsafgreiðslutækjum kemur PIN-númer í stað undirskriftar korthafa á sölunótu. Korthafa er hvorki heimilt að láta PIN-númer sitt öðrum í té né geyma það með kortinu. Korthafi er ábyrgur fyrir öllum úttektum sem staðfestar eru með undirritun eða PIN-númeri, nema þegar sannað er að úttekt hafi verið skráð en vara/þjónusta ekki afhent.

Korthafi getur stofnað til greiðsluþjónustusamninga með korti sínu um boð-, rað-, léttgreiðslur og VISA eða Staðgreiðslulán, hjá söluaðilum sem það bjóða og skv. þeim reglum sem útgefandi setur. Færslur vegna þess háttar samninga skulu rúmast innan þess hámarks sem korthafi hefur til úttekta. Viðkomandi greiðslukortafyrirtæki sem lánveitanda afborgunarlána er heimilt að synja korthafa um lán.

Korthafi er ábyrgur fyrir varðveislu kortsins þannig að óviðkomandi aðili geti ekki komist yfir það eða afritað þannig að möguleikar skapist á óheimilli notkun, enda ber honum að gæta þess á sama örugga hátt og peninga, tékka og annarra verðmæta.

Úttektir korthafa í erlendri mynt eru umreiknaðar í íslenskar krónur á því gengi sem í gildi er þegar færslan berst viðkomandi greiðslukortafyrirtæki í greiðsluskiptum milli landa. Visa gengi er birt á heimasíðu útgefanda og greiðslukortafyrirtækja.

Athygli er vakin á því að notkun korts í gjaldeyrisviðskiptum fellur undir upplýsingaskyldu samkvæmt lögum um gjaldeyrismál og reglugerð eða reglum sem settar eru skv. þeim. (nú lög nr. 87/1992)

4. Hámarksúttekt og færslutímabil

Hvert kort hefur hámarksúttektarheimild óháða úttektartímabili. Heimildin er ákveðin af útgefanda og korthafi skuldbindur sig til að nota kortið ekki umfram tilgreinda hámarksheimild. Inneign á fyrirframgreiddu korti jafngildir úttektarheimild þess á hverjum tíma.

Viðskipti með korti eru bundin við ákveðnar hámarksfjárhæðir í hvert sinn, mismunandi eftir sölu- og þjónustuaðilum. Söluaðilar geta sótt um heimild hjá útgefanda til að fara yfir viðkomandi hámarksfjárhæðir i tilteknum viðskiptum.

Almennt færslutímabil, sem reikningsyfirlit korthafa miðast við, er frá 22. degi mánaðar til 21. dags næsta mánaðar að báðum dögum meðtöldum. Gjalddagi er 2. dagur hvers mánaðar.

Innlendir söluaðilar geta gert samning við greiðslukortafyrirtæki um “breytilegt úttektartímabil” og eru þau þá auglýst sérstaklega.

5. Hlunnindi

Korti geta fylgt ýmis hlunnindi, svo sem almenn ferðaslysa- og sjúkratrygging skv. tryggingaskilmálum hverrar tegundar korts, viðlagaþjónusta SOS International, útvegun á neyðarkorti og neyðarfé auk margvíslegra sértengdra fríðinda. Samband skal haft við þjónustuver viðkomandi greiðslukortafyrirtækis vegna útvegunar á neyðarkorti og neyðarfé. Þjónustuver kortafyrirtækjanna eru opin allan sólarhringinn og eru neyðarkort og neyðarfé veitt skv. gjaldskrá sem birt er á heimasíðu kortafyrirtækjanna og í verðskrá útgefanda á www.islandsbanki.is.

Útgefandi og viðkomandi greiðslukortafyrirtæki hafa heimild til að breyta, auka eða fella niður hlunnindi og/eða fríðindi skv. þessari grein, enda verði korthöfum kynntar slíkar breytingar á sama hátt og breytingar á skilmálum þessum, sbr. 12. gr.

Sérstök hlunnindi

Hægt er að safna Vildarpunktum Íslandsbanka með notkun á völdum MasterCard og Visa kortum. Korthafi VISA korts getur áunnið sér Vildarpunkta Icelandair vegna allrar innlendrar notkunar á korti hjá söluaðilum VISA sem hafa söluaðilasamning við VALITOR, hafi kort hans tengingu við Vildarklúbb Icelandair. Korthafi getur áunnið sér aukinn fjölda Vildarpunkta í viðskiptum við þá sölu- og þjónustuaðila, sem Vildarklúbburinn hefur gert sérstaka samninga við. Vildarklúbburinn heldur skrá um áunna punkta og veitir Vildarkorthöfum rétt til að nýta punktana sem greiðslumiðil við kaup á flugfarseðlum og annarri þjónustu, sem Icelandair býður þeim með sérstöku viðskiptakerfi. VALITOR eða Íslandsbanki bera enga ábyrgð á því gagnvart korthafa að skrá um áunna punkta og staða þeirra í Vildarkerfinu sé rétt. Vegna aðildar að vildarkerfi Icelandair greiðir handhafi Vildarkorts árlega sérstakt tengigjald til Vildarklúbbsins samkvæmt gjaldskrá útgefanda eða VALITOR, sem heimilt er að skuldfæra korthafa fyrir á 12 mánaða fresti. Korthafi samþykkir að VALITOR og Vildarklúbbnum sé heimilt að miðla upplýsingum um notkun Vildarkorts í viðskiptum við þá aðila, þar sem viðskiptin veita handhafa ferðapunkta, þannig að unnt sé að uppfæra skrár þar um. Komi til þess að Vildarklúbburinn hætti starfsemi bera útgefandi og VALITOR enga ábyrgð gagnvart korthafa.

6. Greiðsluskil

Útgefandi hefur heimild til að færa á reikningsyfirlit korthafa allar úttektir sem berast á kort hans og þau fjölskyldukort/aukakort sem gefin hafa verið út að beiðni hans. Er korthafi ábyrgur fyrir greiðslu á úttektum sem berast á kort hans og þau fjölskyldukort sem hann hefur samþykkt útgáfu á.

Útgefandi sendir korthöfum mánaðarlega reikningsyfirlit yfir úttektir tímabils, sem gjaldfalla á næsta gjalddaga og ber að greiða að fullu í síðasta lagi á gjalddaga hvers mánaðar en sé sá dagur almennur lokunardagur banka og sparisjóða færist eindaginn til næsta afgreiðsludags. Hafi greiðsla ekki borist innan þess tíma skulu greiðast dráttarvextir frá eindaga til greiðsludags, eins og þeir eru auglýstir af Seðlabanka Íslands á hverjum tíma.

Hafi korthafi veitt útgefanda heimild til skuldfærslu úttektar á tiltekinn viðskiptareikning, ábyrgist korthafi að næg innistæða verði á þeim viðskiptareikningi á hverjum tíma til skuldfærslu á gjalddaga kortsins. Skuldfærslan verður gerð á gjalddaga. Sé eigandi viðskiptareikningsins annar en korthafi þarf skriflegt samþykki reikningseiganda að liggja fyrir.

Úttektir korthafa eru vaxtalausar fram að gjalddaga.

Verði um ítrekuð vanskil að ræða hjá korthafa áskilur útgefandi sér fullan rétt til að loka kortinu og innheimta skuldina ásamt dráttarvöxtum á kostnað korthafa.

Sé um veltikort að ræða er korthafa í sjálfsvald sett að borga inn á skuldina á eindaga eftir því sem honum hentar, að lágmarki 5% auk áfallinna vaxta og kostnaðar, af útistandandi skuld, nú að lágmarki 5.000,- kr., þó að því tilskildu að staða kortareiknings sé undir heimildarmörkum eftir greiðslu á eindaga. Skuldavextir eru breytilegir og háðir ákvörðun útgefanda.

7. Villur og ábyrgð

Hafi korthafi athugasemdir við reikningsyfirlit sitt ber honum að tilkynna útgefanda það tafarlaust, í síðasta lagi innan 10 daga frá eindaga greiðslu. Eftir 30 daga frá eindaga greiðslu er útgefandi ekki lengur ábyrgur fyrir leiðréttingu á færslu.

Telji korthafi að kort hans hafi verið notað með sviksamlegum hætti ber honum að tilkynna það án tafar til viðkomandi greiðslukortafyrirtækis eða útgefanda. Í öllum tilvikum þegar grunur um sviksamlega kortanotkun er fyrir hendi ber viðkomandi greiðslukortafyrirtæki eða útgefanda að loka korti og korthafa að afhenda kortið til útgefanda eða viðkomandi greiðslukortafyrirtækis. Korthafa ber skylda til að aðstoða viðkomandi greiðslukortafyrirtæki og útgefanda við vinnslu málsins og lágmarka tjónið eins og kostur er.

Ef söluaðili er ófús eða ófær um að inna af hendi þá þjónustu sem korthafi hefur greitt fyrir, atburði er aflýst eða söluaðili hættur rekstri, getur korthafi sent skriflega kvörtun til útgefanda í allt að 90 daga frá þeirri dagsetningu sem þjónustuna átti að inna af hendi. Kvörtuninni skulu fylgja fullnægjandi gögn til staðfestingar kaupum á þjónustunni. Útgefandi framsendir viðkomandi greiðslukortafyrirtæki kvörtun korthafa til afgreiðslu. Telji viðkomandi greiðslukortafyrirtæki að þjónustan hafi sannanlega ekki verið innt af hendi vegna ofangreindra ástæðna, endurgreiðir greiðslukortafyrirtækið sem svarar vanefndunum. Komi óviðráðanlegar ytri aðstæður upp (force majeure), sem varða ekki viðkomandi söluaðila eingöngu, svo sem náttúruhamfarir, sprengjuárás/sprengjuhótun, stríð, verkföll, faraldur, viðskiptabann, sjótjón og óeirðir, í veg fyrir að söluaðili geti uppfyllt skyldur sínar gagnvart korthafa, veitir slíkur ómöguleiki korthafa ekki rétt til endurgreiðslu samkvæmt ofangreindu.

Sérhver ágreiningur út af verði, gæðum vöru eða þjónustu skal leystur beint á milli korthafa og seljanda og ber útgefandi enga ábyrgð á gæðum keyptrar vöru eða þjónustu.

Útgefandi ber ekki ábyrgð á tjóni korthafa vegna tæknilegrar bilunar í hraðbanka eða öðrum sjálfsafgreiðslutækjum. Telji korthafi að hann hafi orðið fyrir slíku tjóni skal hann senda útgefanda eða viðkomandi kreditkortafyrirtæki skriflega kvörtun. Útgefandi framsendir kvörtun korthafa til viðkomandi greiðslukortafyrirtækis sem ber, fyrir hönd viðkomandi sölu- eða þjónustuaðila að færa fram fullgild rök fyrir því að búnaðurinn hafi starfað rétt þá er umrædd viðskipti fóru fram, en er ella ábyrgt fyrir tjóninu. Ábyrgð viðkomandi greiðslukortafyrirtækis takmarkast við beint fjárhagslegt tjón korthafa. Viðkomandi greiðslukortafyrirtæki ábyrgist ekki tjón þegar tæknibilun á að vera korthafa ljós, svo sem þegar skilaboð þess efnis koma fram á tölvuskjá.

Hvorki útgefandi né viðkomandi greiðslukortafyrirtæki bera ábyrgð á því ef móttöku korts er hafnað sem greiðslu hjá söluaðila eða í sjálfsafgreiðslutæki, né því tjóni sem leitt getur þar af.

Í samræmi við reglur viðkomandi greiðslukortafyrirtækis er endurgreiðsla til korthafa greidd inn á það kort sem viðkomandi færsla var færð á.

8. Vanefndir, lokun korta og uppsögn

Kort er eign útgefanda og er honum heimilt að afturkalla og loka fyrirvaralaust öllum kortum korthafa án þess að tilgreina ástæðu.

Útgefanda eða viðkomandi greiðslukortafyrirtæki er heimilt að loka fyrirvaralaust öllum kortum korthafa, þ.m.t. fjölskyldukortum hans í eftirfarandi tilvikum:

 1. Ef korthafi eða handhafi korts vanefnir skyldur sínar samkvæmt skilmálum þessum.
 2. Ef fjárnám verður gert hjá korthafa eða ábyrgðarmanni, komi fram ósk um skipti á búi þeirra, leiti þeir nauðasamninga eða öðrum kortum þeirra hjá útgefanda er lokað.
 3. Ef útgefandi eða viðkomandi greiðslukortafyrirtæki þarf að afskrifa ógreiddar kröfur á korthafa eða vanskil verða af hans hálfu hvað varðar greiðslur á gjaldföllnum kröfum.
 4. Ef korthafi eða handhafi korts er í vanskilum með aðrar skuldbindingar við útgefanda, viðmiðunarfjárhæð kr. 200.000,- eða meira.

Númer lokaðs korts er skráð í lokanaskrá útgefanda og viðkomandi greiðslukortafyrirtækis og kann upplýsingum þar að lútandi að vera dreift til annarra fjármálafyrirtækja. Vegna áhættustýringar í kortaviðskiptum er heimilt að dreifa skrá um afturkölluð kortnúmer til sölu- og þjónustuaðila.

Ef útgefandi fer fram á að korthafi skili korti sem hefur verið lokað ber honum að gera það. Verði korthafi ekki við þeirri beiðni, getur útgefandi sent starfsmann sinn til að sækja kortið.

Ef sölu- eða þjónustuaðili eða annar sem hefur til þess gilt umboð fer fram á að korthafi skili korti sem hefur verið lokað ber honum að gera það.

Korthafa er óheimilt að nota kortið eftir að gildistími þess rennur út eða því hefur verið lokað. Misnotkun kortsins varðar við lög, sbr. m.a. 249. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.

Vanefnd korthafa eða handhafa korts á skyldum sínum samkvæmt skilmálum þessum, þ.m.t. á greiðslu gjaldfallinna krafna vegna notkunar korts, geta leitt til þess að korthafi og handhafi korts fái ekki nýtt kort útgefið síðar.

Ef korthafi hefur í eigin nafni gert söluaðilasamning við greiðslukortafyrirtæki um móttöku korta sem greiðslu fyrir vöru og þjónustu, áskilur útgefandi sér rétt til að ráðstafa hluta eða öllu söluandvirði til greiðslu vanskilaskulda korthafa sem eru vegna korts, sem gefið hefur verið út vegna hans eða með hans samþykki.

Vilji korthafi loka korti með uppsögn á samningi sínum við útgefanda eða afturkalla umsókn sína skal hann tilkynna það skriflega til viðkomandi útgefanda og skila kortinu sundurklipptu ásamt fylgikortum, hafi umsækjandi þegar veitt því móttöku. Uppsögn verður að berast a.m.k. mánuði fyrir lok gildistíma korts. Að öðrum kosti skal korthafi greiða gjald vegna útgáfu nýs korts. Afborganir af afborgunarláni verða áfram skuldfærðar á kortreikning korthafa fram að næstu ársendurnýjun. Eftir þann tíma mun innheimta kröfunnar verða með öðrum hætti, s.s. með greiðsluseðli.

Fái korthafi nýtt kort í stað korts sem hefur glatast, því verið sagt upp eða lokað, er heimilt að færa á hið nýja kort, eða annað kort í eigu korthafa, það sem eftir stendur af sjálfvirkum greiðslum (raðgreiðslum, léttgreiðslum, boðgreiðslum, Alefli eða fjölgreiðslum), sem korthafi hefur samþykkt að færa megi á kort sitt. Á sama hátt gildir trygging sú sem sett var til tryggingar skilvirkum og skaðlausum greiðslum fyrir hið nýja kort.

9. Glötuð kort

Glatist kort ber korthafa að tilkynna það tafarlaust til útgefanda, viðkomandi greiðslukortafyrirtækis eða næsta umboðsaðila hans hvar sem er í heiminum. Sé tilkynningin gefin símleiðis, skal staðfesta hana innan 3ja daga.

Óski korthafi eftir nýju korti í stað glataðs ber honum að skila inn skriflegri yfirlýsingu um glatað kort og undirrita þar beiðni um nýtt kort.

Hafi glatað kort verið notað af óviðkomandi aðila áður en hvarf þess er tilkynnt ber korthafi sjálfsábyrgð er nemur jafnvirði 150 evra í íslenskum krónum. Korthafi er ábyrgur fyrir allri notkun korts og greiðslu úttekta sé um að ræða stórfellt gáleysi eða svik af hans hálfu í sambandi við kort sem tilkynnt eru glötuð, svo sem vegna ófullnægjandi varðveislu kortsins eða PIN númers.

Finni korthafi kort, sem tilkynnt hefur verið glatað, er honum óheimilt að nota það. Tilkynna ber útgefanda fund kortsins og skal skila því til hans.

Óski korthafi eftir enduropnun korts, sem tilkynnt hefur verið glatað en korthafi hefur fundið aftur, ber hann ábyrgð á allri notkun kortsins meðan það var glatað. Beiðni um enduropnun korts skal vera skrifleg eða með öryggiskóða, þar sem það á við.

10. Persónuvernd

Korthafi veitir með því að samþykkja skilmála þessa, útgefanda og viðkomandi greiðslukortafyrirtæki, heimild til að vinna persónuupplýsingar sem verða til við notkun kortsins, nánar tiltekið meðal annars kennitölu korthafa, kortnúmer, dagsetningu færslna, tíma færslu, samningsnúmer, upplýsingar um verslun og þjónustuaðila, fjárhæð einstakrar færslu og upplýsingar sem verða til í greiðslumiðlunarkerfum (hér á eftir verða þessar upplýsingar í 10. gr. kallaðar “persónuupplýsingar”). Útgefandi og viðkomandi greiðslumiðlunarfyrirtæki vinna persónuupplýsingar um korthafa, handhafa korta og ábyrgðarmenn. Útgefanda og viðkomandi greiðslumiðlunarfyrirtæki er nauðsynlegt og ber lagaskylda til að vinna persónuupplýsingar til að gegna hlutverki sínu sem fjármálafyrirtæki og greiðslumiðlun og til að tryggja öryggi í fjármálaþjónustu. Persónuupplýsingar eru notaðar við mat á umsóknum, útgáfu reikninga og við aðra eðlilega starfsemi útgefanda og viðkomandi greiðslumiðlunarfyrirtækis. Persónuupplýsingarnar verða meðal annars til í greiðslumiðlunarkerfum RÁS og kortakerfum Borgunar hf. og VALITOR hf. og veitir korthafi Íslandsbanka banka hf. heimild til að fá persónuupplýsingunum miðlað til sín frá viðkomandi aðilum.

Útgefandi og viðkomandi greiðslumiðlunarfyrirtæki bera almennt ábyrgð á vinnslu og meðferð persónuupplýsinga. Vinnsluaðili er sá sem vinnur persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila og viðkomandi greiðslumiðlunarfyrirtækis. Við vinnslu persónuupplýsinga er aðgangur takmarkaður við þá starfsmenn útgefanda, viðkomandi greiðslumiðlunarfyrirtækis og vinnsluaðila sem hann þurfa starfs síns vegna. Auk þess er útgefanda, viðkomandi greiðslumiðlunarfyrirtæki og vinnsluaðila heimilt að miðla persónuupplýsingum sín á milli og til aðila sem gert hafa þjónustusamninga við útgefanda, viðkomandi greiðslumiðlunarfyrirtæki eða vinnsluaðila, ábyrgðaraðila að skuld korthafa eða aðra aðila sem korthafi heimilar. Útgefandi, viðkomandi greiðslumiðlunarfyrirtæki og vinnsluaðilar tryggja persónuvernd að persónuupplýsingum með því að leitast við að uppfylla á hverjum tíma lög og reglugerðir sem lúta að persónuvernd, m.a. með mótun öryggisstefnu og setningu þeirra öryggis- og verklagsreglna sem krafist er. Persónuupplýsingar korthafa eru varðveittar á meðan kort korthafa er í gildi, eins lengi og lög mæla fyrir um eða viðskiptahagsmunir útgefanda, viðkomandi greiðslukortafyrirtækis eða vinnsluaðila krefjast þess og málefnaleg ástæða þykir til.

Korthafi heimilar útgefanda og viðkomandi greiðslukortafyrirtæki að vinna persónuupplýsingar sem veittar eru við umsókn til að greina og meta lánshæfi, skilvísi og greiðslugetu.

Einnig eru eftirfarandi persónugreinanlegar upplýsingar um færslur á korti MasterCard korthafa sendar MasterCard Worldwide þ.e. upplýsingar um kortanúmer, hvenær færsla er gerð, fjárhæð færslu og hver starfsemi seljanda er.

Öll vinnsla persónuupplýsinga fer að öðru leyti fram í samræmi við ákvæði laga nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

11. Gjaldtaka

Við fyrstu útgáfu korts greiðir korthafi sérstakt stofngjald auk árgjalds skv. verðskrá útgefanda.

Fyrir útgáfu nýs korts í stað glataðs greiðist endurútgáfugjald. Fyrir afgreiðslu neyðarfjár eða útvegun neyðarkorts greiðist afgreiðslugjald.

Útgefanda og viðkomandi greiðslukortafyrirtæki er heimilt að færa korthafa til gjalda mánaðarlegt útskriftargjald og færslugjöld vegna notkunar kortsins.

Af peningaúttekt erlendis og í hraðbönkum innanlands reiknast úttektargjald og þóknun. Gjaldeyrisþóknun reiknast af öllum erlendum viðskiptum.

Komi til vanskila skv. 6. kafla í skilmálum þessum eða vegna eftirstöðva sjálfvirkra greiðslna eða afborgunarlána sem útgefandi innheimtir, greiðir korthafi innheimtukostnað skv. verðskrá útgefanda eða greiðslukortafyrirtækis.

Korthafi heimilar útgefanda að endurnýja kortið 6 vikum áður en gildistími þess rennur út og halda áfram að endurnýja kortið á þann hátt þangað til fyrirmæli berast um annað frá korthafa. Útgefanda er heimilt að skuldfæra korthafa fyrir árgjaldi á gjalddögum árgjalds.

Öll gjöld reiknast samkvæmt auglýstri verðskrá útgefanda á hverjum tíma sem nálgast má á vef hans; www.islandsbanki.is eða í útibúum hans. Öll gjöld vegna þjónustu á vegum greiðslukortafyrirtækis fer samkvæmt auglýstri gjaldskrá greiðslukortafyrirtækis á hverjum tíma sem birt er á heimasíðu viðkomandi greiðslukortafyrirtækis. Korthafi samþykkir að honum verði tilkynnt um breytingar á gjaldskrám á heimasíðu útgefanda eða viðkomandi greiðslukortafyrirtækis. Telst sú breyting fullnægja kröfum 6. gr. laga nr. 121/1994 um neytendamál.

12. Breyting á skilmálum

Útgefandi hefur heimild til að breyta ákvæðum skilmála þessara enda verði korthafa tilkynnt um það á tryggan hátt, s.s. með póstsendingu á tilkynnt aðsetur eða lögheimili korthafa eða með skilaboðum í Netbanka. Breytingar á skilmálum skulu kynntar korthafa eigi síðar en 15 dögum fyrir gildistöku þeirra. Í tilkynningu um breytta skilmála skal vakin athygli á því í hverju breytingarnar eru fólgnar og rétti korthafa til að segja samningi upp. Litið er svo á að korthafi hafi samþykkt breytinguna ef hann notar kortið eftir að nýir skilmálar hafa tekið gildi.

Ef korthafi sættir sig ekki við breytingu á skilmálum, getur hann sagt upp samningi sínum við útgefanda í samræmi við ákvæði 8. gr. í skilmálum þessum.

13. Ýmis ákvæði

Korthafa er skylt að tilkynna aðsetursskipti til útgefanda til að tryggja að reikningsyfirlit og aðrar upplýsingar geti borist honum með eðlilegum hætti.

Vegna notkunar korts erlendis hefur greiðslukortafyrirtæki heimild til að staðfesta upplýsingar um kort og korthafa til sölu- og þjónustuaðila þess erlendis.

14. Nokkur sérákvæði

Um neðangreind kort gilda eftirfarandi sérákvæði auk almennra viðskiptaskilmála Íslandsbanka:

Tengikort

Korthafi (hér eftir tengikortshafi) getur sótt um að tengjast korti annars korthafa hjá sama útgefanda.

Tengikortshafi er ábyrgur fyrir greiðslu á þeim úttektum sem berast á kort hans.

Fjölskyldukort

Aðalkorthafi getur sótt um að fá útgefið fjölskyldukort/aukakort, eitt eða fleiri, tengt kortareikningi sínum. Gilda skilmálar þessir jafnt fyrir korthafa sem og handhafa slíks fjölskyldukorts/aukakorts og telst hann einnig korthafi skv. þeim.

Forsjáraðili ólögráða einstaklings getur óskað eftir að fá útgefið fjölskyldukort fyrir hönd þess ólögráða. Umsækjandi er aðalkorthafi og sá ólögráða þá fjölskyldukorthafi. Fjölskyldukort verður þó aldrei gefið út til einstaklinga yngri en 16 ára.

Allar úttektir fjölskyldukorthafa eru gerðar í umboði aðalkorthafa og á hans ábyrgð. Er aðalkorthafi ábyrgur fyrir greiðslum á öllum úttektum og sjálfvirkum greiðslum og afborgunarlánum fjölskyldukorthafa. Lögráða handhafi fjölskyldukorts ber á sama hátt óskipta ábyrgð á greiðslu úttekta sinna með kortinu, sjálfvirkum greiðslum og afborgunarlánum sínum með aðalkorthafa (in solidum).

Aðalkorthafi ábyrgist að fjölskyldukorthafi virði heimil úttektarmörk.

Aðalkorthafi fær reikningsyfirlit fjölskyldukorts send í pósti en hann getur jafnframt séð færslur kortsins í netbanka sínum hjá útgefanda. Fjölskyldukorthafi getur séð færslur sínar í netbanka hjá útgefanda.

Viðskiptakort / Innkaupakort VISA

Viðskiptakort (VISA Business, VISA Purchasing) eru gefin út í nafni ákveðins einstaklings eða fyrirtækis sem veitir tilteknum handhafa heimild til kortanotkunar fyrir sinn reikning. Gilda skilmálar þessir jafnt fyrir þann aðila sem kortið er gefið út fyrir sem og handhafa þess. Reikningsyfirlit viðskiptakorts/innkaupakorts eru send einstaklingum eða fyrirtækinu eftir því sem við á.

Viðskiptakort geta haft kortatímabil og þ.m.t. eindaga sem er frábrugðið almennu kortatímabili.

Verði viðskiptakorti lokað, almennir viðskiptaskilmálar útgefanda og VALITOR vanefndir, fjárnám gert hjá handhafa, einstaklingi, fyrirtækinu eða ábyrgðarmanni, komi fram ósk um gjaldþrotaskipti á búi þeirra eða leiti þeir nauðasamninga, er útgefanda og VALITOR heimilt að afturkalla og loka öllum kortum sem handhafi, einstaklingur eða fyrirtæki hefur fengið. Verði korti lokað er öll kortnotkun frá þeim tíma á eigin ábyrgð handhafa.

Segi fyrirtæki, sem veitt hefur tilteknum handhafa heimild til kortanotkunar fyrir sinn reikning, upp samningnum við útgefanda skal afhenda kortið/in ásamt fylgikorti/um til útgefanda. Á meðan fyrrnefndum kortum hefur ekki verið skilað er öll kortnotkun frá uppsagnardegi á ábyrgð fyrirtækisins.

Bíla-innkaupakort VISA er gefið út í nafni ákveðins fyrirtækis sem síðan veitir tilteknum handhöfum heimild til notkunar á því. Það er frábrugðið öðrum kortum á þann hátt að hvorki undirskrift korthafa né mynd eru á kortinu. Handhafi kortsins skal samt sem áður rita nafn sitt með eigin hendi á sölunótu eða skrá sjálfur sérstakt leynilegt innsláttarnúmer, PIN-númer, fari sölu- eða þjónustuaðili fram á slíkt. Númer ökutækis og gerð er þrykkt á kortið í stað nafns korthafa. Bíla-innkaupakort er eingöngu hægt að nota hjá sölu- og þjónustuaðilum sem selja vörur fyrir bifreiðar, eins og á bensínstöðvum, smurstöðvum, hjólbarðaverkstæðum og bifreiðaverslunum.

VISA í + (Fyrirframgreitt kreditkort)

Einstaklingar á aldrinum 16 til 18 ára geta sótt um að fá útgefið VISA í + sem aðalkort með samþykki forráðamanns. Skilmálar um fjölskyldukort gilda um réttindi og skyldur korthafa. Inneign VISA í + korts verður ekki endurgreidd nema kortinu sé sagt upp og lokað. Korthafa ber ætíð að gæta þess að úttektir hans með kortinu fari ekki fram úr inneign kortsins. Verði hann þess áskynja ber honum tafarlaust að leggja inn á kortið.

VISA í + er óheimilt að nota fyrir sjálfvirkar greiðslur. Forráðamaður ber ábyrgð á greiðslum úttekta umfram inneign kortsins.

15. Lög og varnarþing

Samningur korthafa og útgefanda og skilmálar þessir fara eftir íslenskum lögum, svo og öll mál sem rísa kunna af notkun kortsins, nema um annað sé sérstaklega samið.

Rísi mál vegna brota á skilmálum þessum má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Korthafi samþykkir auk þess að útgefandi megi, kjósi hann slíkt, reka innheimtumál í því landi, sem korthafi hefur búsetu hverju sinni.

16. Gildistími

Þann 1. júní 2009 taka skilmálar þessir gildi fyrir öll greiðslukort útgefin af Íslandsbanka hf., við það falla eldri skilmálar úr gildi.

Reykjavík, 1. júní 2009.

Íslandsbanki hf.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?
Afhverju ekki?
Hætta við

Ábending þín er notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Íslandsbanka. Vantar þig aðstoð sem krefst þess að við svörum þér má hafa samband við Þjónustuver Íslandsbanka.

Netspjall