Aðvörun vegna viðskipta að eigin frumkvæði viðskiptavinar

Ef viðskiptavinur óskar eftir viðskiptum að eigin frumkvæði með einfaldan fjármálagerning þá er bankanum ekki skylt að meta hvort viðskiptin séu viðeigandi fyrir hann. Viðskiptavinur nýtur þá ekki þeirrar verndar sem í slíku mati felst, sbr. 16. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Bankinn gengur út frá því að viðskiptavinur hafi í slíkum tilvikum sjálfur kynnt sér upplýsingar um áhættur o.fl., og eftir atvikum frekari upplýsingar varðandi tiltekna fjármálagerninga á heimasíðu VÍB. Með einföldum fjármálagerningi er t.d. átt við hlutabréf sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, skuldabréf sem ekki hafa innbyggða afleiðu og hlutdeildarskírteini.

Fyrirvari

Þessi tölvupóstur og viðhengi gæti innihaldið trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Efni hans og innihald er á ábyrgð þess starfsmanns sem sendir hann ef það tengist ekki starfsemi Íslandsbanka. Ef sending þessi hefur ranglega borist yður vinsamlega gætið fyllsta trúnaðar, tilkynnið sendanda og eyðileggið sendinguna eins og skylt er skv. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti.

Warning when trading with Non-Complex Financial Instruments on clients own initiative

If a customer on his own initiative wishes to trade in a non-complex financial instrument, the bank is not required to assess whether the financial instrument is suitable for him. The customer will therefore not benefit from the protection of the assessment pursuant to Article 16 of Act No. 108/2007 on Securities Transactions. In such instances the bank assumes that the customer has on his own accord become familiar with information on risk etc. and when applicable, further information regarding specific financial instruments on the VÍB’s website. Non-complex financial instruments are i.e. shares admitted to trading on a regulated market, bonds that do not have embedded derivatives or units in an undertaking for collective investment.

Disclaimer

The information transmitted, including any attachment, may contain confidential and/or privileged material and is intended only for the addressee. The content of the message is the individual sender's responsibility, if it is not related to the operation of Íslandsbanki. If you receive this message by mistake, please keep the information confidential, contact the sender and delete the material from your system.

Netspjall